Markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Version laatimispäivä 25.8.2015

1.    Henkilötietorekisterin pitäjä

Tikkurila Oyj (myöhemmin Tikkurila)
Y-tunnus 0197067-4
Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa
Puh.:     +358 20 191 2000
Sähköposti:     info.fi@tikkurila.com

2.    Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Nimi:     Olli Ruhanen
Puh.:    +358 20 191 2000
Sähköposti:    olli.ruhanen@tikkurila.com

3.    Henkilötietojen käsittelyn menettelytavat Tikkurilassa

Tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja menettelytapoja sovelletaan toimiin, joilla Tikkurila kerää tietoa potentiaalisista asiakkaista ja käyttäjistä (tietojen keruu ja käyttö). Tietosuojaselostetta sovelletaan myös Tikkurilan tuotteiden ja palvelujen sekä Tikkurilan verkkosivustojen käytön yhteydessä Tikkurilalle luovutettaviin henkilötietoihin.

4.    Mihin tarkoituksiin keräämme ja käsittelemme henkilötietoja?

Tikkurila käsittelee henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti):

•    Sinulle kohdistettu markkinointi
Tikkurila voi käyttää  henkilötietojasi suoramarkkinoinnissa, etämyynnissä sekä muunlaisessa suoramarkkinoinnissa, kuten markkina- ja mielipidetutkimuksissa. Tikkurila voi käyttää henkilötietojasi tarjontansa räätälöimiseen ja käyttäjälle relevantin sisällön tarjoamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että saatamme antaa suosituksia tai näyttää räätälöityä sisältöä ja räätälöityjä mainoksia omissa ja kolmansien osapuolten palveluissa.

•    Palvelujen hallinta ja kehittäminen
Tikkurila voi käyttää henkilötietojaai oman liiketoimintansa hallintaan ja kehittämiseen.

5.    Minkälaisia henkilötietojaa Tikkurila kerää?

Tikkurilan keräämät henkilötiedot saattavat sisältää muun muassa seuraavantyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia:

Kuluttaja-asiakkaista kerättävät tiedot
•    etu- ja sukunimi
•    syntymävuosi
•    yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumerot)
•    sukupuoli
•    palvelukieli
•    titteli ja/tai työnkuvaus
•    muu yksilöintitieto
•    markkinointiluvat ja -kiellot.

Yritysten edustajista kerättävät tiedot
•    etu- ja sukunimi
•    nimi ja muut olennaiset tiedot yrityksestä, jossa käyttäjä työskentelee
•    käyttäjän työyhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumerot)
•    sukupuoli
•    palvelukieli
•    titteli ja/tai työnkuvaus sekä muut käyttäjän työhön liittyvät olennaiset tiedot
•    markkinointiluvat ja -kiellot.

Muut kerättävät tiedot
•    käyttäjälle kohdistetut kampanjat ja tarjoukset sekä niiden käyttö
•    Tikkurilan digitaalisten palvelujen sekä käyttäjälle luodun digitaalisen sisällön käyttöä koskevat tiedot
•    Tikkurilan käyttäjän digitaalisiin laitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin) lähettämät tekniset tiedot sekä evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita koskevat tiedot.

6.    Kuinka keräämme henkilötietoja?


Tikkurila kerää henkilötietoja sinulta sekä niistä ohjelmista, joiden avulla käytät tuotteitamme ja palvelujamme.

Tikkurila saa henkilötietojasi ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta, organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat henkilötietojen päivityspalveluja, sosiaalisia mediapalveluja tarjoavilta yrityksiltä, julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä.

7.    Kuinka jaamme henkilötietoja?

Tikkurila ei myy, vuokraa tai muuten paljasta henkilötietojasi maailmanlaajuisen Tikkurila-konsernin ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.

Tikkurila saattaa jakaa käyttäjän henkilötietoja Tikkurilalle palveluja suorittavien valtuutettujen kolmansien osapuolten kanssa tässä tietosuojaselosteessa määriteltyyn tarkoitukseen ja sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi ohjelmistopalvelut, henkilötietojen hallinta ja analysointi, tutkimustoiminta, markkinointi ja erilaiset kampanjat. Tikkurila suhtautuu henkilötietojen suojaamiseen vakavasti, minkä vuoksi se ei salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tikkurila saattaa jakaa käyttäjän henkilötietoja tarkkaan harkittujen kolmansien osapuolten kanssa yhteisiin tai itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Käyttäjän tietoja voidaan jakaa kyseisiin tarkoituksiin periaatteessa vain silloin, kun kolmannen osapuolen suunniteltu käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä Tikkurilan tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kanssa. Tikkurila jakaa kolmansien osapuolten kanssa vain ehdottomasti välttämättömät henkilötiedot.

Tikkurila saattaa jakaa käyttäjän henkilötietoja tuomioistuimen tai muun riittävät valtuudet omaavan virallisen elimen voimassaolevasta määräyksestä.

Tikkurila saattaa jakaa käyttäjän henkilötietoja fuusion, yritysoston ja yrityksen omaisuuden myynnin yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Näin voi olla myös kylläkin epätodennäköisen maksukyvyttömyyden, konkurssin tai selvitystilan yhteydessä, jossa käyttäjän henkilötiedot siirretään toiselle osapuolelle osana menettelyä.

8.    Henkilötietojen luovutus Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 
Tikkurila saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Tikkurila saattaa siten siirtää henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden lainsäädäntö ei tarjoa erityistä henkilötietojen suojaa tai joiden tietosuojalainsäädäntö on hyvin erilainen. Näissä tapauksissa Tikkurila varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että henkilötietosi suojataan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja käytännöllisten tietosuojatoimien noudattamista.

9.    Kuinka pitkään käsittelemme henkilötietoja?

Tikkurila voi käsitellä kyseisessä pysyvässä markkinointirekisterissä olevia henkilötietojasi määrittelemättömän ajan. Jos sinun ja Tikkurilan välille syntyy asiakassuhde tai muu vastaava suhde, henkilötiesi siirretään tästä henkilötietorekisteristä Tikkurilan asiakasrekisteriin. Tikkurila voi käsitellä henkilötietojasi verotuksellisiin ja lakisääteisiin tarkoituksiin niin kauan kuin se on tarpeen.

10.    Tietosuojaperiaatteet

Tikkurila varmistaa kerättyjen tietojen tietosuojan sähköisin ja hallinnollisin suojatoimin.

Vain Tikkurilan tai Tikkurilan nimissä tai Tikkurilan puolesta toimivien organisaatioiden nimeämällä henkilökunnalla on oikeus käyttää henkilötietorekisteriä. Kaikilla tietoja käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä käyttöoikeus. Henkilöillä on eritasoisia käyttöoikeuksia sen mukaan, mitä tietoja heidän on työnkuvauksensa mukaan käsiteltävä. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa sitä Tikkurilan ulkopuolisilta hyökkäyksiltä.

Kaikki Tikkurilan ja sen alihankkijoiden työntekijät ovat velvollisia käsittelemään työssään näkemiään henkilötietoja luottamuksellisesti.

Henkilötietojasi sisältävät manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat on suojattu luvattomalta pääsyltä.

11.    Oikeutesi nähdä tiedot, korjata niitä ja kieltää niiden käyttö

Sinulla on oikeus nähdä Tikkurilan henkilötietorekisterin sinua koskevat tiedot. Pyyntö nähdä tiedot osoitetaan kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle, ja se on allekirjoitettava. Pyyntö nähdä tiedot voidaan myös esittää rekisterinpitäjän pääkonttorissa osoitteessa Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa yhdessä henkilötodistuksen kanssa.

Sinulla on oikeus kieltää Tikkurilaa käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin, etämyyntiin ja markkina- ja mielipidetutkimuksiin sekä oikeus vaatia korjaamaan virheelliset tiedot ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

12.    Sovellettavan lain valinta ja oikeus esittää kantelu valvontaviranomaiselle ja valvontaviranomaisen yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Jos epäilet tietosuojalainsäädännön rikkomusta, eikä asiaa saada selvitettyä käyttäjän ja Tikkurilan välisissä neuvotteluissa, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun.

13.    Tietosuojaselosteeseen tehtävät muutokset

Tikkurila voi ajoittain muuttaa kyseistä tietosuojasleostetta sekä muuttaa tai perua eri palvelujen käyttöoikeuden sen milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Jos tietosuojaselostetta muutetaan olennaisella tavalla , Tikkurila julkaisee kotisivuillaan 30 päivää näkyvän ilmoituksen muutoksesta. Tikkurila suosittelee lukemaan tämän tietosuojaselosteen aika ajoin mahdollisten muutosten varalta.