TUOTESELOSTE
26.10.2010
 

Ruiskuohenne 1032

TYYPPI
Ohenne.
SOVELTUVUUS
MIRANOL ja UNICA alkydimaalien ohentamiseen ruiskutuksessa.
KÄYTTÖKOHTEET
Ohentaminen

TEKNISET TIEDOT
Pakkaukset
1 l, 3 l, 10 l
Tiheys
0,72 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.

KÄYTTÖOHJEET
Laimennus
Sopiva ohennusmäärä Miranol ja Unica maalien ohentamiseen on korkeapaineruiskutuksessa 5-20 tilavuus-% ja sivuilmaruiskutuksessa 25-35 tilavuus-%. Katso tarkemmat tiedot tuotteiden käyttöohjeista.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS02
GHS02
GHS08
GHS08
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty kevyt (alifaattinen) VAARA. Helposti syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Ärsyttää ihoa. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Käytä suojakäsineitä. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. EI saa oksennuttaa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Suojaa lämmöltä/ kipinöiltä. – Tupakointi kielletty. Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Varastoi lukitussa tilassa. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen jäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR 3 II
ofl200605 / ome081010 / xxxxxxxxx / 0061032