TUOTESELOSTE
27.2.2014
 

Lassen Punamaali

TYYPPI
Pellavaöljypohjainen, vesiohenteinen punamaali. Väripigmentteinä on mm. säänkestäviä rautaoksideja. Punamaali muodostaa hengittävän pinnan, joka kuluu vähitellen vuosien myötä.
SOVELTUVUUS
Uusien ja ennen punamullalla tai vastaavantyyppisellä ulkorakennusmaalilla maalattujen sahalautapintojen ja karkeiden hirsipintojen ulkomaalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Talousrakennusten sahalautapintaiset ja karkeat hirsipintaiset ulkoseinät.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
6
m2/l
Värisävyt
Punainen.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
Sahalautapinnat ja karkeat hirsipinnat 4-6 m2/l.
Pakkaukset
10 l, 20 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Levitys harjasiveltimellä.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kuiva 4 tunnissa. Seuraava maalaus vuorokauden kuluttua.
Säänkestävyys
Hyvä myös teollisuusilmastossa.
Kiinteäainetilavuus
n. 17 %.
Tiheys
1,2 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, maalattavan pinnan ja ilman lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Harjaa puupinta puhtaaksi liasta, pölystä ja irtoavista puukuiduista. Poista irtoava pihka oksankohdista teräslastalla. Suojaa ruostuvat metalliosat Rostex ruosteenestopohjamaalilla.

Ennen maalattu pinta:
Poista ennen punamullalla tai vastaavantyyppisellä ulkorakennusmaalilla maalatusta pinnasta irtautuva maali teräsharjalla ja harjaa pinta puhtaaksi pölyharjalla. Suojaa ruostuvat metalliosat Rostex ruosteenestopohjamaalilla.
Maalaus
Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana sekä ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä harjasiveltimellä 1-2 kertaa runsaasti. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä välittömästi käytön jälkeen.
Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen. Likaantunut pinta voidaan kevyesti harjata tai pestä pelkällä vedellä.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/d) max. 130 g/l (2010).
Lassen Punamaali sisältää VOC max. 130 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Sisältää 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia, 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräilypisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR ei luokiteltu
pia160605 / akk291113