TUOTESELOSTE
1.1.2011
 

Lassen Peruspohjuste

TYYPPI
Öljyä sisältävä peruspohjuste. Lassen Peruspohjuste imeytyy puuhun hidastaen kosteuden vaikutuksia.
SOVELTUVUUS
Puutavaran ja puurakenteiden suojaaminen ja pohjustus ennen pintakäsittelyä. Ei sovellu kasvihuoneiden sisäpuoliseen käsittelyyn. Väritön peruspohjuste ei suojaa puupintaa auringon valon vaikutukselta.
KÄYTTÖKOHTEET
Sahatuille ja höylätyille puupinnoille sekä hirsi- ja kestopuupinnoille ulkona.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on liuoteohenteinen Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l
Värisävyt
Väritön.
Riittoisuus
Sahatulle pinnalle 4-5 m2/l.
Höylättylle ja hirsipinnalle 8-10 m2/l.
Pakkaukset
10 l.
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Työtapa
Sively, upotus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva n. 1/2 tunnin kuluttua. Pintakäsittely voidaan suorittaa vuorokauden kuluttua.
Kiinteäainetilavuus
10 %.
Tiheys
n. 0,8 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, ilman lämpötilan vähintään +5 ºC ja suhteellisen kosteuden alle 80 % käsittelyn ja kuivumisen aikana.
Esikäsittely
Käsittele puupinnat Lassen Peruspohjusteella mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa. Puhdista käsiteltävä pinta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Suojaa kasvit roiskeilta.
Käsittely
Levitä Lassen Peruspohjustetta runsaasti siveltimellä, harjalla tai upottamalla.
Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallinen
Haitallinen
Ympäristölle vaarallinen
Ympäristölle vaarallinen
Sisältää: Liuotinbensiiniä, kevyt aromaattinen ja tolyylifluanidia. SYTTYVÄÄ. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ. ÄRSYTTÄÄ HENGITYSELIMIÄ. HAITALLISTA: VOI AIHEUTTAA KEUHKOVAURION NIELTÄESSÄ. MYRKYLLISTÄ VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältettävä liuotehöyryn hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää tolyylifluanidia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit, tuotteen hiontapöly tai ruiskumaalauksessa syntynyt ohiruiskutusjäte voivat syttyä itsestään. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi.
KULJETUS
VAK/ADR 3 III
ivk080710 / hsa170211 / akk291210 / 005 0630