TUOTESELOSTE
16.6.2011
(entinen pvm. 22.10.2010)
 

Lakkabensiini 1050

TYYPPI
Aromaattivapaa lakkabensiini.
SOVELTUVUUS
Alkydimaalien ja -lakkojen ohentaminen. Maalaustyövälineiden pesu sekä maalattavien pintojen rasvanpoisto (pienet pinnat).
KÄYTTÖKOHTEET
Ohentaminen

TEKNISET TIEDOT
Pakkaukset
1 l, 3 l, 10 l
Tiheys
0,78 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.

KÄYTTÖOHJEET
Laimennus
Katso tarkemmat tiedot tuotteiden käyttöohjeista.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS02
GHS02
GHS08
GHS08
Sisältää: Hiilivetyjä, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaatteja VAARA. Syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. EI saa oksennuttaa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Varastoi lukitussa tilassa. Säilytä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen jäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR 3 III
ivk160611 / ome150411 / 0061050