TUOTESELOSTE
27.2.2014
 

Ventti Puuöljy Ruskea

TYYPPI
Pellavaöljypohjainen puuöljy ulkokäyttöön. Suojaa puuta kosteudelta ja lialta sekä vähentää puupinnan halkeilua.
SOVELTUVUUS
Soveltuu puupinnan öljyämiseen ulkona. Sopii kesto- (painekyllästetty), kova-, (hardwood), jalo-, lämpökasitellylle ja käsittelemättömälle puulle.
KÄYTTÖKOHTEET
Pihakalusteet, terassit, portaat, aidat, kaiteet, laiturit, kukkalaatikot ja ovet.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on liuoteohenteinen Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
5
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
741 Liuoteohenteiset öljyt ulkokäyttöön RL 11...14
Maalaustarvikeryhmä 2001
89.4 Puuöljy ulkokäyttöön (RT-luokitus)
Värisävyt
Ruskea.
Kiiltoryhmä
Ei määriteltävissä
Riittoisuus
n. 5 m2/l, riippuu puupinnan huokoisuudesta.
Pakkaukset
0,9 ja 2,7 l.
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Työtapa
Sively tai sienilevitys.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pintakuiva n. 4 tunnin kuluttua. Kuivumiseen vaikuttavat pinnan huokoisuus ja käytetyn puuöljyn määrä. Seuraava käsittely voidaan suorittaa pinnan kuivuttua.
Säänkestävyys
Suosittelemme koko vuoden ulkona ilmastorasitukselle alttiina olevien pintojen käsittelyä vuosittain.
Kiinteäainetilavuus
21 til%.
Tiheys
0,8 kg/l (ISO 2811)
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu, vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään + 5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % käsittelyn ja kuivumisen aikana.
Esikäsittely
Uusi kestopuupinta annetaan kuivua ennen käsittelyä puoli vuotta. Puhdista puupinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta. Pese vanha, tummunut puupinta Homeenpoistoliuoksella tai Tehopesulla käyttöohjeen mukaan.
Käsittely
Sekoita Ventti Puuöljy Ruskea hyvin ennen käyttöä ja ajoittain käytön aikana. Levitä puuöljy siveltimellä tai sienellä tiukasti siten, että kaikki öljy imeytyy puuhun. Pyyhi tarvittaessa imeytymätön öljy pois. Sivele tasaisesti ja yhtäjaksoisesti koko laudan pituudelta.
Työvälineiden puhdistus
Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 viikossa. Käsittelyn jälkeen n. 2 vrk:n kuluttua pintaa voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS02
GHS02
GHS07
GHS07
GHS08
GHS08
Sisältää: Hiilivetyjä, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaatteja ja 2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-onia Vaara. Syttyvä neste ja höyry. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi.
KULJETUS
VAK/ADR 3 III
talvi241013 / hsa30092013 / niear300913 / 005_0431