TUOTESELOSTE
29.2.2012
(entinen pvm. 1.1.2011)
 

Ventti Peruspohjuste

TYYPPI
Öljyä sisältävä peruspohjuste. Ventti imeytyy puuhun hidastaen kosteuden vaikutuksia.
SOVELTUVUUS
Puutavaran ja puurakenteiden suojaaminen ja pohjustus ennen pintakäsittelyä. Soveltuu sahatuille ja höylätyille puupinnoille sekä hirsi-ja kestopuupinnoille ulkona. Väritön pohjuste ei suojaa puupintaa auringon valon vaikutukselta, siksi pintakäsittely kannattaa tehdä mahdollisimman pian.
KÄYTTÖKOHTEET
Kaikki kuultokäsiteltävät tai peittomaalattavat puurakenteet ulkona.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on liuoteohenteinen Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
142 Liuoteohenteiset pohjusteet ulkokäyttöön
Maalaustarvikeryhmä 2001
85 Kalvoa muodostamattomat liuoteohenteiset pohjusteet RL 5...7 (RT-luokitus)
Värisävyt
Väritön.
Riittoisuus
Sahatulle pinnalle 4-5 m2/l.
Höylättylle ja hirsipinnalle 8-10 m2/l.
Pakkaukset
10 l
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Työtapa
Sively, upotus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva n. 1/2 tunnin kuluttua. Pintakäsittely voidaan suorittaa muutaman vuorokauden kuluttua.
Kiinteäainetilavuus
11 %.
Tiheys
n. 0,8 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, ilman lämpötilan vähintään +5 ºC ja suhteellisen kosteuden alle 80 % käsittelyn ja kuivumisen aikana.
Esikäsittely
Käsittele puupinnat Ventti peruspohjusteella mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa. Pese likaantunut ja homeinen pinta Tehopesulla tai Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaan. Suojaa muut pinnat ja kasvit roiskeilta.
Käsittely
Levitä Venttiä runsaasti siveltimellä. Ventti väritön soveltuu myös upotukseen. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Viikon kuluttua käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla tai varovaisella vesihuuhtelulla kevyesti harjaten.

Likaantunut pinta voidaan puhdistaa aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua käsittelystä Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallinen
Haitallinen
Ympäristölle vaarallinen
Ympäristölle vaarallinen
Sisältää: Liuotinbensiiniä, kevyt aromaattinen ja tolyylifluanidia SYTTYVÄÄ. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ. ÄRSYTTÄÄ HENGITYSELIMIÄ. HAITALLISTA: VOI AIHEUTTAA KEUHKOVAURION NIELTÄESSÄ. MYRKYLLISTÄ VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältettävä liuotehöyryn /ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää tolyylifluanidia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit, tuotteen hiontapöly tai ruiskumaalauksessa syntynyt ohiruiskutusjäte voivat syttyä itsestään. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR 3 III
ivk080710 / akk281210 / hsa29122011 / 0050610