Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Valtti Pohjuste

Puun suoja-aine

Ulkokäyttöön tarkoitettu öljypitoinen väritön alustaan imeytyvä puunsuoja-aine puupinnoille kuluttaja- ja ammattikäyttöön. Valtti Pohjuste parantaa pintamaalin tarttuvuutta sekä puhtaanapysyvyyttä.


Työväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l

Puuhun imeytyvä suoja-aine

Valtti Pohjuste suojaa puuta homeelta ja sinistäjäsieneltä sekä lisää puun vedenhylkivyyttä. Pohjustus lisää koko maalaussysteemin kestävyyttä.

Lisää puhtaanapysyvyyttä

Valtti Pohjusteen suoja-aineet auttavat koko maalaussysteemiä hylkimään ilman homeitiöitä.

Sopii kaikkien ulkopuutuotteiden alle

Valtti Pohjuste sopii kaikkien kuullotteiden ja maalien alle. Puuöljyt ja punamaalit ovat poikkeus, ne levitetään suoraan puupinnalle ilman pohjustusta.


TUOTESELOSTE
14.7.2016
(entinen pvm. 27.2.2012)
 

Valtti Pohjuste

TYYPPI
Ulkokäyttöön tarkoitettu öljypitoinen väritön alustaan imeytyvä puunsuoja-aine puupinnoille kuluttaja- ja ammattikäyttöön. Valtti Pohjuste imeytyy puuhun hidastaen kosteuden imeytymistä sekä homekasvuston ja sinistymäsienten leviämistä. Tämä puunsuojavalmiste (valmisteryhmä 8) on hyväksytty biosidiasetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti; Lupanumero UK-2014-0831/FI-2015-0014. Käyttövalmis liuotinpohjainen neste.
SOVELTUVUUS
Puutavaran ja puurakenteiden suojaaminen ja pohjustus ennen pintakäsittelyä. Soveltuu hirren, sahatun ja höylätyn puun, lämpökäsitellyn puun ja kestopuun pohjustukseen ennen pintakäsittelyä. Käytä valmistetta vain puunsuoja-aineena tuoteselosteessa ja myyntipäällyksessä kuvatulla tavalla. Väritön pohjuste ei suojaa puupintaa auringonvalolta, siksi pintakäsittely kannattaa tehdä mahdollisimman pian.
KÄYTTÖKOHTEET
Kaikki kuultokäsiteltävät tai peittomaalattavat puurakenteet (paitsi puuöljyillä ja punamultamaaleilla käsiteltävät pinnat). Puuosat ulkona (käyttöluokat 2 ja 3). Voidaan käyttää maanpinnan yläpuolelle jääviin puuosiin, jotka ovat joko säälle alttiina tai suojassa säältä, mutta alttiina usein toistuvalle kostumiselle. Ei saa käyttää suoraan maahan tai veteen kosketuksissa olevalle puulle tai meriympäristössä. Ei saa käyttää sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT
Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
141 Liuoteohenteiset pohjustepuunsuojat ulkokäyttöön
Maalaustarvikeryhmä 2001
85 Kalvoa muodostamattomat liuoteohenteiset pohjusteet RL 5...7 (RT-luokitus)
Värisävyt
Väritön.
Riittoisuus
Sahatulle pinnalle 4-5 m2/l. Höylätylle pinnalle 10-12 m2/l.
Pakkaukset
0,9 l, 2,7 l ja 9 l.
Sekoitussuhde
Käytetään ohentamattomana.
Työtapa
Sively.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva n. 1/2 tunnin kuluttua. Pintakäsittely voidaan suorittaa vuorokauden kuluttua.
Kiinteäainetilavuus
15 %.
Tiheys
n. 0,8 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Valmisteen varastointiaika normaaleissa olosuhteissa on kaksi vuotta. Varastointilämpötilan tulisi olla 0 – 30 °C. Säilytä valmistetta vain alkuperäisessä pakkauksessaan, tiiviisti suljettuna turvallisessa paikassa ja lasten ulottumattomissa.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana pitää ilman lämpötilan olla vähintään +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Puhdista käsiteltävä pinta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Käytä tarvittaessa Tikkurilan Homeenpoistoa. Suojaa muut pinnat ja kasvit Valtti Pohjusteen roiskeilta. Peitä kaikki vesisäiliöt ennen käsittelyä.
Käsittely

Käsittele puupinnat Valtti Pohjusteella mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa. Levitä Valtti Pohjustetta runsaasti siveltimellä.

Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Älä käytä tuotetta elintarvikkeiden, ruokailuvälineiden ja sellaisten pintojen, joilla käsitellään ruokaa, läheisyydessä. Pese kädet ja altistunut iho ennen aterioita ja tuotteen käytön jälkeen.

Suojaamattomat henkilöt ja eläimet tulisi pitää poissa käsitellyiltä alueilta 48 tuntia tai kunnes pinnat ovat kuivat.

Käsittelyn ja pinnan kuivumisen aikana älä päästä tuotetta maaperään ja pintavesiin. Suojaa kasvit ja kalalammikot ennen käsittelyä.

Tee lopullinen pintakäsittely mahdollisimman pian, kuitenkin aikaisintaan 24 tunnin kuluttua. Jos pintakäsittely viivästyy talven yli, suosittelemme uutta pohjustusta ennen pintakäsittelyä.

Käytä puunsuojia turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS08
GHS08
Sisältää: Hiilivetyjä, C10-C13, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, < 2 % aromaatteja, ja 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia (0,7 p-%). Vaara. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä sumun/ höyryn/ suihkeen hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön. Käytä suojakäsineitä. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. EI saa oksennuttaa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua Hävitä sisältö vaarallisen jätteenä ja pakkaus metallijätteenä. 3-jodi-2-propynyyli-n-butyylikarbamaatti on karbamaattiyhdiste, jolla on heikkoa aktiivisuutta toimia antikoliiniesteraasina. Älä käytä tuotetta, jos lääkärin neuvon mukaan ei pitäisi työskennellä antikoliiniesteraasisten yhdisteiden parissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. ENSIAPUOHJEET Ihokontakti: Pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä tai sopivalla ihonpuhdistusaineella. Poista likaantuneet vaatteet ja jalkineet. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos oireita ilmaantuu. Roiskeet silmiin: Huuhtele silmät välittömästi runsaalla määrällä vettä, nostaen ajoittain ylä- ja alaluomea. Jatka huuhtelua vähintään 10 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin, jos oireita ilmaantuu. Jos ainetta on nielty: Jos ainetta on nielty ja altistunut henkilö on tajuissaan, anna hänelle pieniä määriä vettä juotavaksi. Lopeta, jos hän voi pahoin, sillä oksentaminen voi olla vaarallista. Ei saa oksennuttaa. Oksennettaessa pää on pidettävä alhaalla, jottei oksennusta pääse keuhkoihin. Ota yhteys lääkäriin. Älä koskaan anna mitään suun kautta tajuttomalle henkilölle. Mikäli henkilö on tajuton, aseta hänet kylkiasentoon ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Pidä hengitystiet avoimina. Löysää tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyö tai housunkaulus. Jos ainetta on hengitetty: Siirrä altistunut henkilö raittiiseen ilmaan. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. Koulutettu henkilö antaa tekohengitystä, jos hengitys on epäsäännöllistä tai pysähtynyt. Apua antavan henkilön voi olla vaarallista antaa suusta-suuhun elvytystä. Hakeudu lääkäriin, jos oireet ovat voimakkaita tai pitkäkestoisia. Mikäli potilas on tajuton, aseta hänet kylkiasentoon ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Yleistä: Näytettävä tätä etikettiä, mikäli tarvitaan lääkinnällistä apua. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräilypisteeseen. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit, tuotteen hiontapöly tai ruiskumaalauksessa syntynyt ohiruiskutusjäte voivat syttyä itsestään. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR -
hsa041115 / kmm030316 / 005 0900

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!