TUOTESELOSTE
2.5.2017
 

Valtti Plus Base

TYYPPI
Ulkokäyttöön tarkoitettu käyttövalmis vesipohjainen, hieman sinertävä, alustaan imeytyvä puunsuoja-aine kuluttaja- ja ammattikäyttöön. Hidastaa kosteuden imeytymistä sekä home-, sinistäjä- ja lahottajasienten leviämistä. Tämä puunsuojavalmiste (valmisteryhmä 8) on hyväksytty biosidiasetuksen (EU) N:o 528/2012 määräysten mukaisesti; Lupanumero FI-2016-0006. Käyttövalmis vesiohenteinen neste.
SOVELTUVUUS
Puutavaran ja puurakenteiden suojaaminen ja pohjustus ennen pintakäsittelyä. Soveltuu hirren, sahatun ja höylätyn puun, lämpökäsitellyn puun ja kestopuun pohjustukseen ulkona. Ei saa käyttää sisätiloissa. Ei saa käyttää puuhun, joka joutuu suoraan kosketukseen elintarvikkeiden tai eläinravinnon kanssa. Käytä valmistetta vain puunsuoja-aineena tuoteselosteessa ja myyntipäällyksessä kuvatulla tavalla. Väritön pohjustuspuunsuoja ei suojaa puupintaa auringonvalolta, siksi pintakäsittely kannattaa tehdä mahdollisimman pian.
KÄYTTÖKOHTEET
Kaikki kuultokäsiteltävät tai peittomaalattavat puurakenteet (paitsi puuöljyillä ja punamultamaa¬leilla käsiteltävät pinnat). Puuosat ulkona (käyttöluokat 2 ja 3). Voidaan käyttää maanpinnan yläpuolelle jääviin puuosiin. Ei saa käyttää suoraan maahan tai veteen kosketuksissa olevalle puulle tai meriympäristössä.

TEKNISET TIEDOT
Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Maalaustuoteryhmä 2012
131 Vesiohenteiset pohjustepuunsuojat ulkokäyttöön
Värisävyt
Hieman sinertävä.

Apuväri helpottaa tuotteen levitystä, mutta ei vaikuta pinnan lopulliseen väriin.
Riittoisuus

0,08-0,16 l/m2

Sahatulle pinnalle 6-8 m2/l. Höylätylle pinnalle 8-12 m2/l.


Pakkaukset
0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Työtapa
Sively, ruiskutus.

Levitä tuotetta ohuesti määrä, joka imeytyy helposti puuhun. Pohjuste kuivuu nopeasti. Etene ripeästi sivellen, älä jää työstämään yhtä kohtaa pitkäksi aikaa.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva n. 1/2 tunnin kuluttua.
Pintakäsittely voidaan suorittaa  vuorokauden kuluttua.
Kiinteäainetilavuus
4 %.
Tiheys
1,0 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Säilytä valmistetta vain alkuperäisessä pakkauksessaan, tiiviisti suljettuna turvallisessa paikassa ja lasten ulottumattomissa. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana pitää ilman lämpötilan olla vähintään +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Käyttöluokassa 3 (säälle altis ulkokäyttö): Älä käytä valmistetta sateella tai jos sadetta on odotettavissa seuraavien 24 tunnin aikana.
Esikäsittely
Puhdista käsiteltävä pinta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pese likaantuneet ja homeiset pinnat Tikkurilan Homeenpoistolla ohjeen mukaan.

Suojaa muut pinnat ja kasvit pohjusteroiskeilta. Peitä kaikki vesisäiliöt ennen käsittelyä.
Laimennus
Käytetään ohentamattomana.
Käsittely

Käsittele puupinnat Valtti Plus Base -pohjustuspuunsuojalla mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa. Levitä pohjustetta siveltimellä tai ruiskulla. Sekoita ennen käyttöä. Käsittele tuotetta paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Tee lopullinen pintakäsittely esim. maalaamalla mahdollisimman pian, kuitenkin aikaisintaan 24 tunnin kuluttua. Jos pintakäsittely kaikesta huolimatta viivästyy, pohjusta pinnat uudelleen. Sateelle altistuva käsitelty puu on pintakäsiteltävä kyseisen valmisteen mukana toimitettujen käyttösuositusten mukaisesti. Pintakäsittely on pidettävä jatkuvasti kunnossa. Pintakäsittelyyn ei saa käyttää triatsoli-fungisidia sisältäviä tuotteita.

Jos käytät valmistetta ulkona, suojaa maa ja kasvit roiskeilta. Älä levitä valmistetta paikassa (esimerkiksi veden yläpuolella oleva silta), jossa valmistetta voi joutua levityksen aikana pintaveteen.

Vastakäsitelty puutavara on varastoitava katoksen alla tai läpäisemättömällä kovalla perustalla. Mahdolliset valumat on kerättävä uudelleenkäyttöä tai asianmukaista hävittämistä varten.

Suojaamattomat henkilöt ja eläimet tulisi pitää poissa käsitellyiltä alueilta 48 tuntia tai kunnes pinnat ovat kuivat. Älä käytä tuotetta elintarvikkeiden, ruokailuvälineiden ja sellaisten pintojen, joilla käsitellään ruokaa, läheisyydessä.

Käytä sopivaa suojavaatetusta, kun käsittelet tuotetta tai tuotteella käsiteltyä puuta. Vältä suojavaatetuksen liiallista likaantumista käytettävällä tuotteella.

Käytä puunsuojia turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet saippualla ja vedellä tai Tikkurilan Pensselipesulla.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää: 3-Jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia (0,3 p-%) ja propikonatsolia (0,9 p-%). Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Älä hengitä sumua/suihketta. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä tai toimittamalla metallinkeräykseen. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia, 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia ja propikonatsolia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. 3-jodi-2-propynyyli-n-butyylikarbamaatti on karbamaattiyhdiste, jolla on heikkoa aktiivisuutta toimia antikoliiniesteraasina. Älä käytä tuotetta, jos lääkärin neuvon mukaan ei pitäisi työskennellä antikoliiniesteraasisten yhdisteiden parissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Ihokontakti: Poista likaantuneet vaatteet ja jalkineet. Pese iho runsaalla vesimäärällä ja saippualla. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos oireita ilmaantuu. ENSIAPUOHJEET Roiskeet silmiin: Huuhtele silmät välittömästi runsaalla määrällä vettä. Hakeudu lääkäriin, jos oireita ilmaantuu. Jos ainetta on nielty: Ei saa oksennuttaa ilman lääkintähenkilökunnan ohjeita. Oksennettaessa pää on pidettävä alhaalla, jottei oksennusta pääse keuhkoihin. Ota yhteys lääkäriin. Jos ainetta on hengitetty: Siirrä altistunut henkilö raittiiseen ilmaan. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. Koulutettu henkilö antaa tekohengitystä, jos hengitys on epäsäännöllistä tai pysähtynyt. Hakeudu lääkäriin, jos oireet ovat voimakkaita tai pitkäkestoisia. Mikäli potilas on tajuton, aseta hänet kylkiasentoon ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt valmiste ja kuivuneet maalijätteet on toimitettava käsiteltäväksi vaarallisena jätteenä. Tyhjät ja kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa metallinkeräykseen tai yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
ei luokiteltu
hsa29092015 / 005_3535