Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Valtti Color

Liuoteohenteinen kuullote

Perinteinen, liuoteohenteinen hirsipintojen Valtti sopii myös lautapinnoille. Valtti Colorille ominaista on hyvin imeytyvä väri, joka korostaa puun luonnollista kauneutta. Valtti Color suojaa puuta säärasituksilta hidastamalla kosteuden ja auringonvalon vaikutuksia.


Tuote soveltuu ulkoseiniinTuote on liuoteohenteinenTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l

Väriä ja suojaa hirsipinnoille

Valtti Color on öljypohjainen, liuoteohenteinen ja sävytettävä kuullote, joka imeytyy puuhun eikä muodosta ensikäsittelyn jälkeen yhtenäistä kalvoa. Valtti Color suojaa puuta säärasituksilta hidastaen kosteuden ja auringonvalon vaikutuksia.

Myös lautapinnoille

Valtti Color muodostaa kauniin, puuhun imeytyvän pinnan. Kuullote soveltuu hirsipintojen lisäksi sahatuille ja höylätyille lautapinnoille sekä kestopuu- ja lämpökäsitellyille pinnoille ulkona.

Valtti-värikartasta sopivat värit

Valtti Color on sävytettävissä suomalaiseen luontoon sopiviin, Valtti-värikartan sävyihin.

Ikkunoiden kuultokäsittely


TUOTESELOSTE
7.4.2017
(entinen pvm. 29.4.2013)
 

Valtti Color kuullote

TYYPPI
Öljypohjainen, liuoteohenteinen sävytettävä kuullote, joka imeytyy puuhun eikä muodosta ensikäsittelyn jälkeen yhtenäistä kalvoa. Suojaa puuta säärasituksilta hidastaen kosteuden ja auringonvalon vaikutuksia.
SOVELTUVUUS
Hirsipinnat, sahatut ja höylätyt puupinnat, erilaiset puulevypinnat sekä kestopuupinnat ja lämpökäsitellyt puupinnat ulkona käyttöohjeen mukaan.
KÄYTTÖKOHTEET
Ulkoseinät, aidat, käsittelemättömät tai aikaisemmin kuullotteella käsitellyt puurakenteet. Ei sovellu kasvihuoneiden sisäpuoliseen käsittelyyn.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on liuoteohenteinen Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
491 Puujulkisivujen liuoteohenteiset ohutkalvoiset kuullotteet
Maalaustarvikeryhmä 2001
81 Kuultavat liuoteohenteiset puunsuojat RL 5...7 (RT-luokitus)
Perusmaalit
EC
Värisävyt
Käytä tuotetta sävytettynä Tikkurilan Valtti -värikartan mukaan.

Lisäksi vakioväri: Tanskanpähkinä
Kiiltoryhmä
Ei määriteltävissä
Riittoisuus
Sahatulle pinnalle 4-8 m2/l.
Höylätylle- ja hirsipinnalle 8-12 m2/l.
Pakkaukset
0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l.
Tanskanpähkinä: 0,9 l, 2,7 l ja 9 l.
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Työtapa
Sively.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pinta on kosketuskuiva 4-8 tunnin kuluttua. Seuraava käsittely voidaan suorittaa vuorokauden kuluttua.
Kiinteäainetilavuus
n. 17 % väristä riippuen.
Tiheys
n. 0,9 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Sulje avattu pakkaus huolellisesti. Käytä avatun astian sisältö saman maalauskauden aikana, sillä vajaassa astiassa tuotteen ominaisuudet voivat muuttua.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva eli puun kosteuspitoisuuden on oltava alle 20 %. Käsittelyn ja kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja kuullotteen lämpötilan olla vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Käsittelemätön puupinta:
Puhdista käsiteltävä pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta teräs- tai juuriharjalla. Pese likaiset ja homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaan. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Pohjusteella. Suojaa kasvit Valtti Colorin ja Valtti Pohjusteen roiskeilta.

Aikaisemmin puunsuojalla tai kuullotteella käsitelty pinta:
Poista pinnalta irtoava aines ja nukkaantunut harmaa puupinta kaapimella ja/tai teräsharjalla. Puhdista pinta ja pese tarvittaessa Homeenpoistolla. Jos puun pinnalle jää selvä, kenties kiiltävä kalvo, poista se tai ainakin hio se huolellisesti. Suojaa kasvit Valtti Colorin roiskeilta.

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävästi sävytettyä Valtti Coloria yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita Valtti Color perusteellisesti ennen käyttöä sekä aika ajoin käytön aikana.
Pintakäsittely
Sivele Valtti Coloria tasaisesti ja yhtäjaksoisesti koko hirren tai muutaman laudan pituudelta jatkoskohtien välttämiseksi. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Käsittele pinnat 2 kertaa, höylä- ja hirsipinnat ohuelti. Käytä uuden pinnan suojaamiseen aina sävytettyä tuotetta.

Tarkkaile pinnan kuntoa ja suorita huoltokäsittely tarvittaessa. Huoltokäsittelyväliin vaikuttavat mm. kohteen sijainti, ilmansuunnat sekä ilmastorasitukset. Varmista hirren kunto ja hirsirakenteen toimivuus ennen pintakäsittelyä. Katso lisätietoa:

www.tikkurila.fi/hirsirakenteissa_huomioitavaa
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Tikkurilan Pensselipesulla tai Lakkabensiinillä 1050.
Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta voidaan likaantunut pinta puhdistaa Talon Huoltopesulla (1 osa Talon Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/f) 700g/l(2010)
Valtti Color sisältää VOC max. 700 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS02
GHS02
GHS08
GHS08
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Sisältää: Hiilivetyjä, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, < 2 % aromaatteja, 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia. Vaara. Syttyvä neste ja höyry. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Suojaa kipinöiltä ja avotulelta. Tupakointi kielletty. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: EI saa oksennuttaa. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: etyylimetyyliketoksiimia. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Huom! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit jne. voivat syttyä itsestään muutaman tunnin kuluttua. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja säilytettävä esim. vedellä kostutettuna ennen hävitystä. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR 3 III
ivk090511 / akk070417 / hsa170413 / 290 0070

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!