Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Ultra Primer

Lisää ikää lautapinnoille

Tartuntaa varmistavalla vesiohenteisella Ultra Primer -pohja- ja välimaalilla ulkolaudoitusten pintamaalaus helpottuu. Puulle luontaisten, maalin läpi tulevien, värjäytymien ilmestyminen hidastuu.


KiiltäväMatta
Tuote soveltuu ulkoseiniinTuote on vesiohenteinenTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
9
m2/l

Kustannustehokas

Ultra Primer on sävytettävissä pintamaalin väriseksi, jolloin säästät pintamaalin menekissä. Yksi pintamaalikerros yleensä riittää. Pintamaalaus sujuu myös nopeammin sivelyn helpottuessa.

Hidastaa puun uuteaineiden läpilyöntiä

Puun luonnollinen eläminen ja sen sisältämät värjäytymät eivät aina ole vältettävissä. Ultra Primer on optimoitu hidastamaan pihkan ja muiden läpilyöntien näkymistä maalin läpi.

Täydellinen lopputulos

Ultra Primer suojaa rakenteilla olevan talon kosteudelta ja talvirakentamisenkin yhteydessä pintamaalauksen voi huolettomammin jättää kevääseen.


TUOTESELOSTE
4.5.2016
(entinen pvm. 2.5.2014)
 

Ultra Primer pohja- ja välimaali

TYYPPI
Akrylaattipohja- ja välimaali puupintojen ulkomaalaukseen.
SOVELTUVUUS

Uusien, teollisesti pohjamaalattujen tai aikaisemmin puupintojen ulkomaaleilla käsiteltyjen pintojen ulkomaalaukseen ennen pintamaalausta Ultra-sarjan talomaaleilla tai Pika-Teholla.

KÄYTTÖKOHTEET
Lautaverhoillut ulkoseinät, vuorilaudat, kaiteet, aidat, yms.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on himmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
9
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
231 Puupintojen vesiohenteiset pohjamaalit ulkokäyttöön RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
11.9 Muut vesiohenteiset pohjamaalit (RT-luokitus)
Perusmaalit
AP ja C
Värisävyt
Valkoista pohjamaalia AP, voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää lähelle pintamaalin sävyä. Sävyt eivät ole tarkkoja.

C-perusmaali on aina sävytettävä ennen käyttöä.
Kiiltoryhmä
Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus
Sahatulle pinnalle: 4-6 m2/l.
Höylätylle pinnalle: 7-9 m2/l
Pakkaukset
0,9 l (vain perusmaali AP), 2,7 l, 9 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Sively, levitys maalausharjalla tai ruiskutus.

Korkeapaineruiskutus
-suutin 0,018" - 0,023" eli 0,460 - 0,580 mm.
-ohennemäärä 0 - 10 til. %
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva 1 tunti. Seuraava käsittely 2-4 tunnin kuluttua normaaliolosuhteissa. Alhaisemmassa lämpötilassa ja kostealla säällä kuivumisaika on pidempi.
Kiinteäainetilavuus
40 %.
Tiheys
1,3 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva eli puun kosteuspitoisuuden on oltava alle 20 %. Maalaustyön ja kuivumisen aikana on ilman lämpötilan oltava vähintään + 5°C ja suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista käsittelemätön tai teollisella pohjamaalilla käsitelty puupinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoisto-liuoksella käyttöohjeen mukaan. Pohjusta puupuhtaat pinnat mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Akvabase tai Valtti Pohjuste pohjustuspuunsuojalla. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava pihka oksankohdista.

Ennen maalattu pinta:
Poista aikaisemmin maalatusta puupinnasta irtoava maali kaapimella ja harjaa pinta puhtaaksi teräsharjalla. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoisto-liuoksella käyttöohjeen mukaan. Käsittele puupuhtaat pinnat Valtti Pohjuste tai Valtti Akvabase pohjustuspuunsuojalla. Paikkamaalaa Ultra Primerilla.
Maalaus
Sekoita Ultra Primer huolellisesti ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä, max. 10 %. Levitä harjasiveltimellä tai korkeapaineruiskulla ja sivelemällä. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Pintamaalaus suositellaan tehtäväksi mahdollisimman pian pohjamaalauskäsittelyn jälkeen, kuitenkin viimeistään 10 kk:n kuluttua.

Pintamaalaa 1-2 kertaan Ultra-sarjan talomaalilla tai Pika-Teho talomaalilla riippuen alustan väripoikkeamasta ja käsiteltävän pinnan kunnosta.

Puussa on pihkaa ja muita värjääviä uuteaineita erityisesti oksankohdissa, jotka lämpö- ja kosteusvaihteluiden seurauksena voivat aiheuttaa maalipinnan värjääntymistä eli läpilyöntejä. Pohjamaalin käyttö vähentää läpilyöntejä.

Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/d) 130g/l(2010)
Ultra Primer sisältää VOC max. 130 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Sisältää: 2-Oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia. Varoitus. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä sumun/suihkeen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR: Ei luokiteltu
jha281113 / akk250414 / hsa290416 / 698 6201_6003

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!