Joutsenmerkin kriteerit sisämaaleille muuttuvat vuodenvaihteessa

Joutsenmerkittyjen sisämaalien ja -lakkojen kriteerit muuttuvat vuodenvaihteessa. Vanhan Sisämaalit ja -lakat -version 2.5 voimassaolo päättyy 31.12.2016. Tämän jälkeen Tikkurila Oyj:n valmistamat sisäseinä- ja kattomaalit arvioidaan uuden version 3.1 mukaan.

Joutsenmerkittyjen tuotteiden ja palveluiden on täytettävä tiukat ympäristövaatimukset, jotka perustuvat tuotteen elinkaariajatteluun eli huomioivat raaka-aineet, valmistuksen, käytön sekä loppusijoituksen. Lisäksi vaatimuksia asetetaan laadulle, terveydelle ja turvallisuudelle. Vapaaehtoisuuden vuoksi tuotteille voidaan asettaa ja asetetaan tiukempia vaatimuksia, kuin mitä lait ja asetukset vaativat.

Siro Himmeä on yksi Tikkurilan joutsenmerkityistä sisämaaleista. Muita merkin saaneita ovat Duett, Joker, Remontti-Ässä, Nova-sarja, Ässä-sarja sekä Helmi-kalustemaalit.

Presto R Vihreällä telattavalla tasoitteella on Joutsenmerkki.

Mikä muuttuu 1.1.2017?

Lista tiukennoksista kriteereissä on pitkä. Alla on esitetty muutamia poimintoja muutoksista:

– Tuotteesta haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) lisäksi rajoitetaan puolihaihtuvien yhdisteiden (SVOC) määrää.

– Raskasmetallit ovat jo pitkään olleet kiellettyjä, mutta nyt listaan on lisätty myös antimoni.

– Uusi painotettu laskentamalli ympäristölle haitallisten aineiden määrälle otetaan käyttöön. Ympäristölle haitallisimpia aineita painotetaan eniten, jolloin ne ovat rajoitetuimpia itse tuotteessa.

– Valkoisten pigmenttien (sisämaaleissa titaanidioksidi) päästöille on tiukat rajat, ja niitä tarkastellaan mittarilla pigmentin valmistuksessa syntyvien jätteiden määrä /  tonni valmistettua pigmenttiä.

– Tuotteiden teknisen laadun on oltava erinomainen. Pesunkestävien sisäseinä- ja kattomaalien on täytettävä vähintään märkähankauksen kestoluokka 2 (ISO 11998 -standardin vaatimukset). Riittoisuuden on oltava vähintään 8 m²/l peittokyvyllä 98 % (ISO 11998).

Entistä enemmän painoarvoa laitetaan itse tuotteen lisäksi myös pakkaukselle ja valmistukselle. Kriteerit ovat kaikille avoimet, ja niihin voi tutustua Joutsenmerkin sivuilla.

Joutsenmerkki on myös laadun tae

Joutsenmerkityt tuotteet ovat ulkopuolisen tahon tarkastamia. Merkkiä saa käyttää vain tuotteissa ja palveluissa, joille on myönnetty Joutsenmerkin käyttöoikeus. Suomessa merkin myöntää ja sen käyttöä valvoo Motiva Services Oy:n Ympäristömerkintä-yksikkö. Se tarkastaa, että tuote tai palvelu täyttää Joutsenmerkin vaatimukset.

Joutsenmerkki toimii myös laadun takeena, sillä ympäristömerkittyjen tuotteiden tulee toimia ja kestää vähintään yhtä hyvin kuin muut, vastaavat tuotteet. Ympäristömerkittyjä tuotteita voidaan suoraan hyödyntää rakennettaessa ympäristömerkittyjä rakennuksia kuten pientaloja, kerrostaloja, kouluja tai päiväkoteja.

Teksti: Lauri Lintuvuori
Kuvat: Tikkurila Oyj

Täältä löydät kaikki Tikkurilan joutsenmerkityt tuotteet >>


Joutsenmerkillä omat, EU-ympäristömerkistä poikkeavat kriteerit

Joutsenmerkin sisämaalikriteerit ja EU-ympäristömerkin maalikriteerit olivat samat toukokuuhun 2014 asti, jolloin EU-ympäristömerkki otti käyttöön omat uudistetut kriteerinsä. Joutsenmerkki laati myös itselleen omat kriteerit, jotka tulivat voimaan marraskuussa 2015. Joutsenmerkin osalta käytössä on kriteerien 3. versio.

Joutsenmerkki ottaa kriteereissään huomioon koko maalin elinkaaren: vaatimuksia asetetaan raaka-aineille, maalin tuotanto-olosuhteisiin, maalista ja maalipinnasta tuleville päästöille sisäilmaan, pensseleiden pesusta vesistöihin aiheutuville päästöille, pakkauksen ja mahdollisen maalijätteen hävittämiselle sekä maalipinnan hiomisessa vapautuville yhdisteille. 

Joutsenmerkin kriteeriversion 3 merkittävimmät erot versioon 2


 • Termit ”sisältyvä aine” ja ”epäpuhtaus” on määritelty uudelleen.
 • Ympäristölle vaarallisten aineiden määrä tuotteessa lasketaan eri tavalla kuin aiemmin.
 • Vaatimukset säilöntäaineiden biokertyvyydelle, säilöntäaine MIT:in (metyyli-isotiatsolinoni) kokonaismäärälle sekä kaikkien säilöntäaineiden kokonaismäärälle ovat uusia.
 • Tuotteen formaldehydipitoisuus on testattava, sitä ei voi enää arvioida laskennallisesti.
 • Polymeerejä valmistettaessa lopputuotteessa esiintyy epäpuhtautena reagoimatta jääneitä monomeerejä. Kokonaan uutena on vaatimus, joka kohdistuu polymeerien sisältämien jäännösmonomeerien määrään, jos ne luokittuvat tietyin vaaralausekkein.
 • Titaanidioksidin tuotannonaikaisille päästöille on ollut vaatimus aiemminkin, mutta yksikkö, jota vasten päästöjen määrää verrataan, on muuttunut.
 • Uutena vaatimuksena on jauhemaisten raaka-aineiden käsittelyä tuotantolaitoksessa koskeva vaatimus.
 • Samoin on uutena vaatimus nanopartikkeleille.
 • Kiellettyjen aineiden listaa on päivitetty. Esimerkkinä ovat ftalaatit, jotka ovat nyt kokonaisuudessaan kiellettyjen aineiden listalla. Aikaisemmassa versiossa kiellettyinä oli kahdeksan ftalaattia.
 • Aikaisemmassa kriteeriversiossa oli rajoitettu tuotteessa olevien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrää (VOC). Tätä vaatimusta on tiukennettu, ja lisäksi on asetettu vaatimus myös puolihaihtuville orgaanisille yhdisteille (SVOC).
 • Laatuun kohdistuviin vaatimuksiin on tehty päivityksiä.
 • Pakkausta koskevat vaatimukset ovat uusia.
 • Pakkausten palautusjärjestelmiä koskeva vaatimus on uusi.
 • Samoin on uusi vaatimus, joka koskee tuotetta valmistavan yrityksen laatujärjestelmää ja laadun hallintaa.


Teksti ja kuva: Ympäristömerkintä, Motiva Services Oy


Mainitut tuotteet

Siro Himmeä 9L

Siro Himmeä

 

Sisämaalaukseen betoni-, rappaus-, tasoite-, tiili-, pahvi-, lastulevy-, kipsilevy- ja puu­kuitulevypinnoille käyttöohjeen mukaan. Myös ennen maalattujen pintojen uudel­leenmaalaukseen.

Tuote on täyshimmeä
Tuote soveltuu sisäkattoon Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
11
m2/l
Presto_R_Vihrea_telattava_tasoite_12L

Presto R Vihreä Telattava tasoite

 

Erityisesti kipsilevysaumojen tasoitukseen ja saumanauhojen kiinnitykseen. Seinä- ja kattopintojen osa-  ja ylitasoitukseen. Soveltuu myös ruiskulevitykseen. Voidaan tasoittaa eri alustoja, kuten kipsilevy-, betoni-, kevytbetoni- ja rappauspintoja. Soveltuu lisäksi vanhojen lasikuitutapettipintojen ylitasoitukseen.

Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu sisäkattoon Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: teräslasta Tuote ei kestä pakkasta