Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Teho Ikkunamaali

Helposti siveltävä alkydiöljymaali

Liuoteohenteinen, puolikiiltävä Teho Ikkunamaali soveltuu puisiin oviin, ikkunoihin ja karmeihin ulkona. Tuote on helppo sivellä ja tasoittuu hyvin.


KiiltäväMatta
Tuote on liuoteohenteinenTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
8
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l

Kulutuksenkestävä

Teho Ikkunamaali on liuoteohenteinen alkydiöljymaali perinteiseen maalaukseen. Pinta kestää hyvin sään vaihteluita ja käytössä tulevia kolhuja.

Hyvin levittyvä

Teho Ikkunamaali on helpposivelteinen, hyvin levittyvä maali paitsi ikkunanpuitteisiin, myös karmeihin ja oviin.Laaja värivalikoima

Teho Ikkunamaali voidaan sävyttää kaikkiin Puutalot-värikartan väreihin. Voit käyttää värisuunnitteluun myös valmiita Kaunis Talo -väriyhdistelmiä.


TUOTESELOSTE
13.7.2016
(entinen pvm. 2.5.2014)
 

Teho Ikkunamaali

TYYPPI
Alkydiöljymaali.
SOVELTUVUUS
Uusien ja aikaisemmin maalattujen puupintojen maalaukseen ulkona.
KÄYTTÖKOHTEET
Ikkunanpuitteet, ovet ja karmit.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on puolikiiltävä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
8
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
475 Puupintojen liuoteohenteiset ovi- ja ikkunamaalit ulkokäyttöön RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
45.1 Öljymaalit ulkokäyttöön RL 5...7 (RT-luokitus)
Perusmaalit
A ja C
Värisävyt
Valkoista A-perusmaalia voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää Tikkurilan Puutalot- värikartan mukaan. C-perusmaali on väritöntä ja aina sävytettävä ennen käyttöä. Sävytettyä maalia ei vaihdeta.
Kiiltoryhmä
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus
8-10 m2/l.
Pakkaukset
A-perusmaali: 0,9 l, 2,7 l ja 9 l.
C-perusmaali: 0,9 l, 2,7 l.
Ohenne
Alkydiohenne 2010
Työtapa
Sively.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Maalattu pinta on kuiva noin 24 tunnin kuluttua. Kuivuminen hidastuu paksuissa kalvoissa, ilman lämpötilan laskiessa tai suhteellisen kosteuden ollessa korkea.
Säänkestävyys
Öljymaalien ominaisuuksiin kuuluu maalipinnan himmeneminen ja karheneminen säärasituksessa ajan myötä, jolloin pinta likaantuu herkemmin. Öljymaalipinnat ovat tällöin myös alttiimpia pintahomeelle. Pintojen säännöllinen pesu ehkäisee pintahomeen muodostumista.

Varjoisat rakenneosat kuten pohjoispuolen seinustat säilyvät kosteina pidempään. Nämä pinnat ovat alttiimpia pintahomeen muodostumiselle.
Kiinteäainetilavuus
n. 65 % väristä riippuen.
Tiheys
n. 1,2 kg/l väristä riippuen, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman lämpötilan vähintään +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista käsittelemätön puupinta liasta, homeesta ja irtoavista aineksista. Pohjusta pinta Valtti Pohjusteella tai Valtti Akvabasella. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava pihka oksankohdista.

Ennen maalattu pinta:
Poista irtoava maali ja kitti aikaisemmin maalatulta puupinnalta. Pese aikaisemmin maalatut pinnat Maalipesulla tai tarvittaessa Homeenpoistolla. Hio kiiltävät pinnat himmeiksi ja pyöristä terävät kulmat. Poista hiontapöly. Käsittele puupuhtaat pinnat Valtti Pohjusteella tai Valtti Akvabasella. Kittaa ikkunat ja mahdolliset halkeamat ikkunakitillä (varmistu kitin päällemaalattavuudesta).
Maalaus
Ensimaalaus:
Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Pohjamaalaa 5 % Alkydiohenteella 2010 ohennetulla Teho Ikkunamaalilla tai Öljypohjalla. Maalaa polyuretaani- ja katalyyttimaalatut ikkunanpuitteet 5 % Alkydiohenteella 2010 ohennetulla Teho Ikkunamaalilla karhennushionnan jälkeen. Maalaa siveltimellä. Pintamaalaa ohentamattomalla Teho Ikkunamaalilla yhden tai mieluiten muutaman vuorokauden kuluttua pohjamaalauksesta. Maalauksen on ulotuttava 1-2 mm lasin päälle.

Puussa on pihkaa ja muita värjääviä uuteaineita erityisesti oksankohdissa, jotka lämpö- ja kosteusvaihteluiden seurauksena voivat aiheuttaa maalipinnan värjääntymistä eli läpilyöntejä.

Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta voidaan likaantunut pinta puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/d) 300g/l(2010). Teho Ikkunamaali sisältää VOC max. 300 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS02
GHS02
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Sisältää: hiilivetyjä, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaatteja, 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia. Varoitus. Syttyvä neste ja höyry. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Suojaa kipinöiltä ja avotulelta. Tupakointi kielletty. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen ja nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi. Ympäristöseloste
KULJETUS
3 III
vta071113 / akk080116 / hsa240516 / 566 6001

Värit

Puutalot-värikartta

Puutalot-värikarttaamme on koottu 120 ulkokäyttöön soveltuvaa väriä. Voit muuttaa talosi ilmettä huomattavasti värejä vaihtamalla.

Facade 760

Tikkurila Facade 760 -ulkovärikokoelma sisältää nimensä mukaisesti 760 peittävää ulkoväriä kaikille ulkopinnoille, alustamateriaalista riippumatta ─ niin puu-, metalli- kuin myös kiviainespinnoille.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!