TUOTESELOSTE
12.3.2019
 

Solid Laq Lattialakka

TYYPPI
Himmeäpintainen 2-komponenttinen vesiohenteinen polyuretaanilakka betonilattioille.
SOVELTUVUUS

Betonilattioiden pölynsidontaan. Sopii myös himmeäksi pintalakaksi muille Solid-lattiatuotteille.

Vain ammattikäyttöön.
KÄYTTÖKOHTEET
Betonilattiat joihin kohdoistuu keskiovaa kulutusta. Jättää betonin luonnollisen näköiseksi.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisälattiaan Tuote on himmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: teräslasta
Maalaustuoteryhmä 2012
646 Betonilattioiden 2-komponenttiset vesiohenteiset lakat RL 03 (RT-luokitus)
649 Muut lattialakat
Värisävyt
Väritön. Ei tummenna käsiteltyä pintaa.
Kiiltoryhmä
Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus

Käsittelemätön betoni 7–12 m2/l

Pintalakkaus 10–20 m2/l
Pakkaukset
2,5 L + kovete 0,25 L
9,0 L + kovete 0,9 L
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
10:1 (tilavuusosina)

Lakka Solid Laq 10 tilavuusosaa
Kovete Solid Laq Hardener 1 tilavuusosa
Työtapa
Telaus tai lastalevitys.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
n. 2 h
Kovettuminen
Pölykuiva 40 minuutin kuluttua.
Täysin kovettunut noin 1 vrk:n kuluttua.

Alhaisemmassa lämpötilassa tuotteen kovettuminen hidastuu.
Kiinteäainetilavuus
n. 40 %.
Tiheys
1,1 kg/l käyttövalmis seos, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 90 %.
Esikäsittely
Uusi betonilattia:
Poista betonipinnasta sementtiliimakerros esim. pintahiontana tai suolahappopeittauksella. Poista hionnan jälkeen sementtipöly.

Suolahappopeittaus tehdään laimennetulla liuoksella (1 osa väkevää suolahappoa, 4 osaa vettä). Peitattu lattia huuhdotaan runsaalla vedellä.

Alustan tulee olla kuiva, luja ja kiinteä ennen pintakäsittelyä.

Aiemmin maalattu betonilattia:
Puhdista lattia ja poista rasvat, öljyt, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet Tikkurilan Maalipesulla. Hio pinnat hyvin ja poista hiontapöly.
Lakkaus

Pohjustus tehdään 10-20 % vedellä ohennetulla Solid Laq lattialakalla. Ohenne lisätään valmiiseen seokseen huolellisesti sekoitta­en.

Pintalakkausta varten tuotetta ohennetaan vedellä 10–20%. Lakkaseos kaadetaan lattialle ja levitetään telaamalla niin ohut kerros kuin mahdollista. Huom. Yli 2 vrk vanha pohjustettu pinta hiotaan ennen lakkausta.
Komponenttien sekoittaminen
Komponentit sekoitetaan koneellisesti erikseen 1-2 min ennen B-osan lisäämistä A-osaan. Lisää kovete maaliosaan (1:10 tilavuusosina) ja sekoita käyttäen maalinsekoittimella varustettua porakonetta hitailla kierroksilla (sekoitusaika n. 3-5 min). Huolimaton sekoitus tai väärä sekoitussuhde vaarantaa työn onnistumisen.
Työvälineiden puhdistus
Pese vedellä tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Lakattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestävyytensä noin 2 viikon kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella kostutetulla siivousvälineellä.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/j) 140g/l(2010).
Solid Laq sisältää VOC max. 140 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS07
GHS07
Maali (A-osa): Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. Kovete (B-osa): Sisältää: alifaattista polyisosyanaattia. Varoitus. Haitallista hengitettynä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Vältä höyryn hengittämistä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/ vaatteita ja silmän/kasvonsuojainta. Käytä hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittämätön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Tuotteista on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
ei luokiteltu


CE
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
18
TIK-A025-2018
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Kulutuskestävyys
painohäviö < 3000 mg
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Iskunkestävyys
Luokka I: ≥ 4 Nm
Vaaralliset aineet
NPD
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Vesihöyryn läpäisevyys
luokka I, sD < 5 m
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
Bfl-s1