TUOTESELOSTE
20.8.2019
(entinen pvm. 18.9.2018)
 

Presto LG Täyttötasoite - UUSI LAATU! Tulossa syksyllä 2018

TYYPPI
Vesiohenteinen, käyttövalmis täyttötasoite. Täyttökyky 0-30 mm ilman halkeilua. Kutistuminen vähäistä ja hyvä tarttuvuus.
SOVELTUVUUS

Karhean betoni- ja rappauspinnan tasoitukseen ja kolojen täyttöön. Tasoite on kevyttä ja helposti levitettävissä sekä hiottavissa. Ei tarvetta erilliselle pintatasoitteelle

KÄYTTÖKOHTEET
Seinä- ja kattopinnat kuivissa sisätiloissa

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu sisäkattoon Tuote on vesiohenteinen Työväline: teräslasta
Maalaustuoteryhmä 2012
82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04
Värisävyt
Harmaa.
Pakkaukset
3 l, 10 l.
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Vesi, yleensä ei ohenneta.
Työtapa

Levitys lastalla.

Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %

Hionta ja päällemaalaus voidaan suorittaa vasta tasoitteen kuivuttua täysin; normaaliolosuhteissa 2-48 tuntia, kerrospaksuudesta, lämpötilasta sekä ilman suhteellisesta kosteudesta riippuen.

Erikoisominaisuus

Tasoite on kevyttä ja helposti levitettävää.

Kiinteäainetilavuus
48 %
Tiheys
0,9 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Säilytetään kuivassa ja viileässä, auringonvalolta suojattuna. Avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.
Kutistuminen ja halkeilu
Erittäin vähäistä.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat rasvasta ja liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines.

Ennen maalattu pinta:
Pese ennen maalatut pinnat Maalipesu -pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Anna pinnan kuivua ennen jatkokäsittelyä. Poista irtoava maali ja hio maalipinnat himmeiksi. Poista hiontapöly.
Tasoitus
Levitä Presto LG lastalla. Hio pinta tasoitteen kuivuttua ja poista hiontapöly. Suorita toinen tasoitus tarvittaessa.
Työvälineiden puhdistus
Työvälineet puhdistetaan vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Sisältää 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli- 4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta (C(M)IT/MIT (3:1)) ja 1, 2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Käytä suojakäsineitä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tyhjät myyntipakkaukset ja kovettunut jäte voidaan laittaa lajittelemattomaan sekajätteeseen.
KULJETUS
ei luokiteltu


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
Nro TIK-1650-5001b
EN 15824:2009
Orgaaniseen sideaineeseen pohjautuva sisätasoite
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
B-s1,d0
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 0,3 MPa