TUOTESELOSTE
2.5.2014
(entinen pvm. 27.2.2012)
 

Öljypohja

TYYPPI
Alkydiöljypohjamaali puupuhtaiden puupintojen ulkomaalaukseen.
SOVELTUVUUS
Alkydiöljypohjamaali puupuhtaiden puupintojen ulkomaalaukseen ennen pintamaalausta öljy- tai akrylaattimaaleilla. Soveltuu myös aikaisemmin öljymaalilla maalattujen pintojen käsittelyyn.
KÄYTTÖKOHTEET
Ulkoseinät, ikkunanpuitteet, kaiteet, aidat.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on himmeä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
233 Puupintojen liuoteohenteiset pohjamaalit ulkokäyttöön RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
14.1 (RT-luokitus)
Perusmaalit
AP ja C
Värisävyt
Valkoinen AP -perusmaali, joka voidaan sävyttää lähelle pintamaalin sävyä. C-perusmaalin väreille käytetään pintamaalin värin sävytystä. Sävy ei ole tarkka.
Kiiltoryhmä
Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus
Sahatulle pinnalle 5-8 m2/l.
Höylätylle pinnalle 8-10 m2/l.
Pakkaukset
0,9 l, 2,7 l ja 9 l
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Työtapa
Sively.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Päällemaalattavissa vuorokauden kuluttua. Kuivumiseen vaikuttavat olosuhteet, alustan imevyys sekä maalikalvonpaksuus.
Kiinteäainetilavuus
56 %
Tiheys
1,4 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva eli puun kosteuspitoisuuden on pysyttävä alle 20 %. Maalaustyön ja kuivumisen aikana on ilman lämpötilan oltava vähintään +5°C ja suhteellisen kosteuden alle 80 %
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Pohjuste tai Valtti Akvabase pohjustuspuunsuojalla. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava pihka oksakohdista.

Ennen maalattu pinta:
Poista pinnalta irtoava aines ja nukkaantunut harmaa puupinta kaapimella ja harjaa pinta puhtaaksi teräsharjalla. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoistolla tai Tehopesulla käyttöohjeen mukaan. Käsittele puupuhtaat pinnat Valtti Pohjusteella tai Valtti Akvabasella.
Maalaus
Ensimaalaus:
Sekoita Öljypohja hyvin ja maalaa puupuhtaat pinnat siveltimellä kertaalleen. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Pintamaalaus suositellaan tehtäväksi mahdollisimman pian pohjamaalauskäsittelyn jälkeen, kuitenkin viimeistään 6-10 kk:n kuluttua.

Puussa on pihkaa ja muita värjääviä uuteaineita erityisesti oksankohdissa, jotka lämpö- ja kosteusvaihteluiden seurauksena voivat aiheuttaa maalipinnan värjääntymistä eli läpilyöntejä.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/g) 350g/l(2010)
Öljypohja sisältää VOC max. 350 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS02
GHS02
GHS07
GHS07
Sisältää: 4,5-Dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia. Varoitus. Syttyvä neste ja höyry. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Suojaa kipinöiltä ja avotulelta. -Tupakointi kielletty. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: etyylimetyyliketoksiimia. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR: 3 III. Alle 450 l astiat vapautettu VAK/ADR-säännöksistä korkean viskositeetin takia.
vta071113 / akk250414 / hsa061113 / 206 6201