TUOTESELOSTE
23.3.2018
 

Novocryl Massalakka

TYYPPI
Kaksikomponenttinen, joustava, liuotteeton akryylipinnoite.
SOVELTUVUUS

Käytetään Novocryl akryylilattioiden pinnoitemassojen valmistukseen. Soveltuu käytettäväksi hiekoitusmenetelmällä sekä hiertomassan sideaineena. Soveltuu hiekalla täytettynä myös betonilattioiden paikkaukseen. Kovettuu nopeasti myös matalissa lämpötiloissa.

Vain ammattikäyttöön.
KÄYTTÖKOHTEET
Vanhat ja uudet betonilattiat sisä- ja ulkotiloissa. Käyttökohteina mm. luhtikäytävät, ulkoterassit ja parvekkeet. Voidaan käyttää kovallekin rasitukselle altistuvilla lattiapinnoilla.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisälattiaan Tuote on puolihimmeä Työväline: tela Työväline: sivellin Työväline: teräslasta
Maalaustuoteryhmä 2012
667 Lattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat akryylilattiamassat RL 06, 12
Värisävyt
Massan värisävy määräytyy käytettävän hiekan mukaan.
Kiiltoryhmä
Puolihimmeä (4/RT-luokitus)
Riittoisuus

Novocryl Pohjusteella käsitellyllä betonilattialla, jonka hiekoitukseen käytetty 0,7-1,2 mm värihiekkaa.

Menetelmä 1, Hiekoitustekniikka:

Massalakan menekki n. 1 kg/m2

+ värihiekka 2,0-3,0 kg/m2, raekooltaan 0,7-1,2 mm (esim. Scanmineral)

Menetelmä 2, Hiertomassa 4-6 mm:

Massalakan menekki n. 1,5 kg/m2

+ värihiekka n. 4,5 kg/m2, raekooltaan 0,7-1,2 mm (esim. Scanmineral)

+ kvartsihiekka 1,5 kg/m2, raekooltaan 0,1-0,6 mm

Käytännön riittoisuuteen vaikuttaa alustan tasaisuus ja haluttu kerrosvahvuus.
Pakkaukset
20 kg
Työtapa
Lasta, tela tai sivellin.
Kovettuminen
Sekoitustaulukko

Lämpötila (oC)*

Kovetteen määrä (paino-% sideaineesta)

Käyttöaika (min)

Kovettumisaika (min)

+5

5

n. 25

n. 70

+10

4

n. 25

n. 60

+20

2

n. 25

n. 45

+30

1

n. 25

n. 50

* Lakan, ilman sekä lattian lämpötila

Kovete
BP-50-FT ja Seuraava käsittely edellisen käsittelykerran kovetuttua (ks. taulukko yllä).
Kiinteäainetilavuus
n. 100 tilavuus-%.
Tiheys
0,98 kg/l käyttövalmis seos.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97%. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli + 5ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%.
Pinnoitus

Menetelmä 1, Hiekoitustekniikka:

Kaada Novocryl Massalakkaseos vanaksi hiekoitetulle lattialle. Tasaa pinta lastalla, telalla tai siveltimellä lattian koosta ja mallista riippuen. Hiekoita tuore Massalakka välittömästi. Hiekkaa kylvetään kunnes Massalakkakerros on täysin peitossa (> 2 kg/m2). Ylimääräinen hiekka poistetaan imuroimalla Massalakan kuivuttua.

Menetelmä 2, Hiertomassa 4-6 mm:

Kaada Novocryl Massalakkaseos kokonaisuudessaan lattialle. Levitä säätölastalla haluttuun kerrospaksuuteen. Hierrä massattu pinta teräväkärkisellä teräslastalla (ns. miekkalasta).
Pintalakkaus
Pintalakkaus tehdään Novocryl Pintalakalla.
Komponenttien sekoittaminen
Lisää kovetejauhe lakkaosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoita huolellisesti (n. 2 min) maalinsekoittimella varustetulla hidaskierroksisella porakoneella. Seosmäärään vaikuttaa pinnoitettava alue ja seoksen käyttöaika. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen, lakkapinnan ominaisuuksien heikkenemisen ja vaarantaa työn onnistumisen.

Hiertomassaa tehdessä kovetinjauhe tulee sekoittaa huolellisesti lakkaosaan ennen hiekan lisäystä.
Työvälineiden puhdistus
Asetoni (Ohenne 006 1500)
EU VOC -raja-arvo
VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
Novocryl Massalakka: max. VOC < 500 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS02
GHS02
GHS07
GHS07
Sisältää: metyylimetakrylaattia, 2-etyyliheksyyliakrylaattia ja trietyleeniglykolidimetakrylaattia. Vaara. Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: 2-etyyliheksyylimerkaptoasetaattia. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältä höyryn hengittämistä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/ vaatteita ja silmän/kasvonsuojainta. Käytä hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittämätön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo tai suihkuta iho vedellä. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR 3 II
tiejy070218 / lehte070218 / akk220318


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
18
TIK-A011-2018
EN 13813:2002 Luokka I-SR-w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Synteettinen hartsitasoite
Kulutuskestävyys
Kemiallinen kestävyys
AR 0,5
Luokka I
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen
SR
Iskunkestävyys
IR4
Ääneneristävyys
NPD
Äänen absorptio
NPD
Lämmönvastus
NPD
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
Efl
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Tartuntalujuus vetokokeessa
B 2,0


CE
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
18
TIK-A010-2018
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Kulutuskestävyys
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys
< 3000 mg
Luokka I
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Vaaralliset aineet
NPD
Iskunkestävyys
Luokka I: ≥ 4 Nm
Vesihöyryn läpäisevyys
Luokka III, sD > 50 m
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
Efl-s1