Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
M1
 

Finngard Silikonihartsimaali

Monikäyttöinen julkisivumaali

Finngardin Silikonihartsimaali on vesiohenteinen, liuotteeton julkisivumaali betonipintojen ja lujien rappauspintojen ulkomaalaukseen.


KiiltäväMatta
Tuote on vesiohenteinenTyöväline: telaTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
6
m2/l

Erinomainen vedenhylkivyys, hyvä vesihöyryn läpäisevyys

Finngard Silikonihartsimaalin erinomaisen vedenhylkivyyden sekä hyvän vesihöyryn läpäisevyyden ansiosta rakenteet pysyvät kuivina.

Pitkä huoltoväli

Finngard Silikonihartsimaali on kestävä julkisivuratkaisu, joka pidentää huoltomaalausväliä.

M1-hyväksytty julkisivumaali

Finngard Silikonihartsimaali on saanut vähäpäästöisyydestään M1-luokituksen.


Tuote kohteissaTUOTESELOSTE
1.7.2019
(entinen pvm. 12.4.2019)
 

Finngard Silikonihartsimaali

TYYPPI
Vesiohenteinen silikonihartsimaali.
SOVELTUVUUS
Betoni- ja lujien rappauspintojen ulkomaalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m²/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
6
m²/l
Maalaustuoteryhmä 2012
415 Silikoniemulsiomaalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
34.1 Betonipintojen maalit ja pinnoitteet (RT-luokitus), 34.2 Rappauspintojen maalit ja pinnoitteet (RT-luokitus) ja 34.3 Betoni- ja rappauspintojen silikoniemulsiomaalit ja -pinnoitteet (RT-luokitus)
Perusmaalit
FLA ja FLC
Värisävyt
Sävytetään Avatint Facade -sävytyspastoilla.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
4-6 m2/l kertalevitys. Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet.
Pakkaukset
18 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Telaus, sively, ruiskutus

Suurpaineruiskutus

- suutin 0,027" - 0,029"

- kahvasuodatin 0,56 mm

- ohennemäärä 0-10 til. %
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Päällemaalattavissa 12 tunnin kuluttua.
Vesihöyrynvastus (EN ISO 7783)
sd,H2O < 0,14 m
Vedenläpäisevyys (EN 1062-3)
w < 0,1 kgm-2h-0,5
Hiilidioksidinläpäisevyys (EN 1062-6)
sd,CO2 < 5 m
Tartuntalujuus (EN 1542)
> 1,0 N/mm2 28 vrk betonilla
Säänkestävyys
Hyvä, myös meri- ja teollisuusilmastossa. Estää sade- ja roiskeveden tunkeutumista rakenteeseen. Päästää sisäpuolelta höyrynä tulevan kosteuden lävitseen.
Kiinteäainetilavuus
40 - 45 % (värin mukaan).
Tiheys
n. 1,4-1,6 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Tuotteen tai astian lämpötila ei saa ylittää +35 °C. Ei saa varastoida auringonpaisteessa edes suojapeitteen alla. Sävytetty tai huonosti suljetussa tai vajaassa astiassa oleva maali ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalaustyötä ei saa tehdä voimakkaassa auringonpaisteessa.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Uuden betoni- ja rappauspinnan tulee olla riittävästi kuivunut ja kovettunut ennen pintakäsittelyä. Kuivumis- ja kovettumisaikaan vaikuttavat mm.alustan koostumus (esim. rappauslaastin kalkki-sementtisuhde), mahdollisen laastikerroksen paksuus ja olosuhteet.

Maalaamattomat pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Sileät ja lasimaiset betonipinnat tulee aina käsitellä mekaanisesti riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi ja sementtiliiman poistamiseksi. Betonipinnoille, joissa on runsaasti huokosia, suositellaan ylitasoitusta Finnseco Polytop -pinnoituslaastilla tai Finnseco Ylitasoituslaastilla.

Aikaisemmin maalattu pinta:
Pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Hilseilevät, jauhemaiset ja heikosti kiinni olevat maalikerrokset poistetaan. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekka pesu).

Tarvittavat betoninkorjaukset, -paikkaukset ja -tasoitukset tehdään Finnseco -tuotteilla käyttöohjeen mukaan.

Tarvittavat rappauspaikkaukset tehdään tarkoitukseen soveltuvilla rappauslaasteilla ympäröivän pinnan tasoon ja struktuuriin.
Pohjustus
Pohjustamisen tarve määritellään aina tapauskohtaisesti.

Huokoisille ja hyvin imukykyisille alustoille suositellaan pohjustusta Finngard Silikonipohjusteen ja veden seoksella suhteessa 1:9. Käsittelyllä on myös alustaa lujittava vaikutus.

Lujille alustoille suositellaan pohjustusta Finngard Silikonipohjusteen ja veden seoksella suhteessa 1:19.
Pohjustus antaa parhaimman vedenhylkivyysominaisuuden ja suojan esim. betoniraudoitteiden korroosiota vastaan.

Tarkemmat tiedot Finngard Silikonipohjusteen käyttöohjeessa.
Maalaus
a) Pohjustus ja maalaus
Käsiteltävä pinta pohjustetaan Finngard Silikonipohjusteella, ks. Pohjustus.

Maalaus tehdään kahteen kertaan Finngard Silikonihartsimaalilla. Maalauskertojen välin tulee olla vähintään 12 tuntia. Finngard Silikonihartsimaali voidaan ohentaa vedellä korkeintaan 5-10 % ensimmäistä käsittelykertaa varten.

b) Pohjamaalaus ja maalaus
Pinnat pohjamaalataan Finngard Pohjustegeelin ja Finngard Silikonihartsimaalin seoksella, jonka seossuhde on 2 litran astiaa Finngad Pohjustegeeliä 20 litran astiaan Finngard Silikonihartsimaalia. Finngard Pohjustegeeli ja Finngard Silikonihartsimaali sekoitetaan hyvin keskenään (n. 5 minuuttia koneellisesti) ennen käyttöä. Tarvittaessa seosta voidaan ohentaa vedellä korkeintaan 5 prosenttia (huuhtele Finngard Pohjustegeelin astia ohennukseen käytettävällä vedellä). Valmis seos on käytettävä 24 tunnin kuluessa sekoituksesta.

Pintamaalaus tehdään kertaalleen aikaisintaan 12 tunnin kuluttua pohjamaalauksesta ohentamattomalla Finngard Silikonihartsimaalilla.

c) Maalaus
Maalaus tehdään kahteen kertaan Finngard Silikonihartsimaalilla. Maalauskertojen välin tulee olla vähintään 12 tuntia. Finngard Silikonihartsimaali voidaan ohentaa vedellä korkeintaan 5-10 % ensimmäistä käsittelykertaa varten.

HUOMIOITAVAA
Finngard Silikonihartsimaali sekoitetaan perusteellisesti ennen käyttöä. Yhtenäistä pintaa varten varataan riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia. Eri maalierien rajakohta maalataan seoksella 1 osa vanhaa maalierää ja 1 osa uutta maalierää. Työ pyritään järjestämään niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan.

Maalaamattomiksi tarkoitetut pinnat on suojattava työn ajaksi.

Mekaaninen rasitus saattaa aiheuttaa maalatussa pinnassa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Tämä on kaikille himmeille julkisivumaaleille tyypillinen tuoteominaisuus, jolla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen tekniseen toimivuuteen.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä.
Hoito-ohjeet
Likaantunut pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pintakäsittelystä. Pintaan saattaa jäädä pysyvä jälki pesusta, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika on suositeltavinta puhdistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta.

Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua käyttöohjeen mukaisesti. HUOM. Pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn homepesun jälkeen.
Huoltokäsittely
Finngard Silikonihartsimaalilla maalatun pinnan huoltomaalaukseen soveltuvat Finngard Silikonihartsimaali tai Kivisil-julkisivumaali.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/c) 40 g/l(2010)
Finngard Silikonihartsimaali sisältää VOC max. 40 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: 4,5-dikloro-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Vältettävä ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
sna280212 / lehte010719 / ome171110 / 597-s

Värit

Facade 760

Tikkurila Facade 760 -ulkovärikokoelma sisältää nimensä mukaisesti 760 peittävää ulkoväriä kaikille ulkopinnoille, alustamateriaalista riippumatta ─ niin puu-, metalli- kuin myös kiviainespinnoille.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!