TUOTESELOSTE
28.2.2019
(entinen pvm. 1.12.2017)
 

Finngard Piirtopinnoite

TYYPPI
Vesiohenteinen, alkalinkestävä, vettä hylkivä silikonihartsipinnoite. Maksimiraekoko n. 2,0 mm.
SOVELTUVUUS
Betoni- ja lujien rappauspintojen pinnoitukseen ulkona sekä osana Finngard -julkisivujärjestelmiä.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: teräslasta
Maalaustuoteryhmä 2012
425 Silikoniemulsiopinnoitteet RL 11...13
Perusmaalit
FTA ja FTC
Värisävyt
Sävytetään Avatint -sävytyspastoilla.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus

HIerrettynä: n. 3 kg/m².

Riittoisuuteen vaikuttavat käsiteltävän pinnan karkeus, huokoisuus ja haluttu ulkonäkö sekä pinnoitusolosuhteet.
Pakkaukset
25 kg
Ohenne
Vesi
Työtapa
Ruiskutus laastipumpulla, min. suutinkoko 5 mm, tai suppiloruiskulla tai lastalevitys. Pinnoite viimeistellään Tikkurilan muovihiertimellä haluttuun ulkonäköön.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva seuraavana päivänä.
Vesihöyrynvastus (EN ISO 7783)
sD,H2O < 0,2 m
Vedenläpäisevyys (EN 1062-3)
w < 0,15 kg/m2h0,5
Tartuntalujuus (EN 1542)
> 0,8 N/mm2  (betonilla).
Säänkestävyys
Hyvä, myös meri- ja teollisuusilmastossa. Estää sade- ja roiskeveden tunkeutumisen rakenteeseen. Päästää sisäpuolelta höyrynä tulevan kosteuden lävitseen.
Kiinteäainetilavuus
n. 70 %.
Tiheys
1,8 - 1,9 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Tuotteen tai astian lämpötila ei saa ylittää + 35 °C. Ei saa varastoida suorassa auringonpaisteessa edes suojapeitteen alla. Sävytetty tai huonosti suljetussa tai vajaassa astiassa oleva pinnoite ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Pinnoitustyötä ei saa tehdä voimakkaassa auringonpaisteessa.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Alustan tulee olla riittävän kuiva ja kovettunut ennen pintakäsittelyä. Kuivumis- ja kovettumisaikaan vaikuttavat mm. olosuhteet sekä laastikerroksen paksuus. Maalaamattomat pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Sileät ja lasimaiset betonipinnat tulee aina käsitellä mekaanisesti riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi.

Aikaisemmin maalattu pinta:
Pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Hilseilevät ja heikosti kiinni olevat maalikerrokset poistetaan. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekka pesu).

Tarvittavat betoninkorjaukset, -paikkaukset ja -tasoitukset tehdään Finnseco -tuotteilla käyttöohjeen mukaan.
Pohjamaalaus
Pohjamaalaa alusta Finngard Silikonihartsimaalilla tuoteselosteen ohjeen mukaan. Betonipinnoilla pohjamaalina voidaan käyttää myös Finngard 150 -suojamaalia tuoteselosteen ohjeen mukaan, kun pinnoitusjärjestelmän halutaan hidastavan hiilidioksidin tunkeutumista alustaan.
Pintakäsittely
Pinnoite levitetään teräs- tai solukumilastalla, laastipumpulla tai suppilotuiskulla. Ruiskutettu pinta tasataan välittömästi teräslastalla. Pinta hierretään Tikkurilan muovihiertimellä haluttuun ulkonäköön.

HUOMIOITAVAA
Finngard Piirtopinnoite sekoitetaan perusteellisesti ennen käyttöä. Mahdollisten värierojen välttämiseksi yhtenäistä pintaa varten varataan riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia. Mikäli joudutaan käyttämään eri valmistuseriä uuden ja vanhan maalierän rajakohta maalataan seoksella 1 osa vanhaa maalierää ja 1 osa uutta maalierää. Työ pyritään järjestämään niin, että työtaukojen ja eri purkkien rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan.

Mahdolliset roiskeet on pyyhittävä välittömästi pois ikkunoista, tai ikkunat on suojattava ennen pohjustusta ja pinnoitusta.
Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään vedellä. Hieman kovettuneen pinnoitteen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Likaantunut pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pintakäsittelystä. Pintaan saattaa jäädä pesusta pysyvä jälki, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika on suositeltavinta poistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta.

Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua. HUOM. Pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn homepesun jälkeen.
Huoltokäsittely
Finngard Piirtopinnoitteella käsitellyn pinnan huoltomaalaukseen soveltuvat Finngard Clean -julkisivumaali tai Finngard Silikonihartsimaali. Uudelleenpinnoitus voidaan tehdä samalla tuotteella. kts. kohdat Esikäsittely, Pohjakäsittely ja Pinnoituskäsittely.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/c) max. 40 g/l (2010).
Finngard Piirtopinnoite sisältää VOC max. 40 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia, 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta (C(M)IT/MIT (3:1)) ja 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää (C(M)IT/MIT (3:1)). Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
17
TIK-710003976-5001
EN 15824:2009
Orgaanisiin sideaineisiin pohjautuva pinnoite ulkokäytössä
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
V2
Veden läpäisevyys
W2
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 0,3 MPa
Palokäyttäytyminen
A2-s1,d0