TUOTESELOSTE
1.12.2017
 

Finngard Clean -julkisivumaali

TYYPPI
Vesiohenteinen, puhtaana pysyvä silikonihartsimaali. Superhydrofobisen pintansa ansioista maali hylkii erinomaiseti likaa ja vettä, pitäen rakenteen puhtaana ja kuivana.
SOVELTUVUUS
Betoni- ja lujien rappauspintojen ulkomaalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m²/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
6
m²/l
Maalaustuoteryhmä 2012
415 Silikoniemulsiomaalit RL 11...13
Perusmaalit
FLA ja FLC
Värisävyt
Sävytetään Avatint Facade -sävytyspastoilla.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
4-6 m2/l kertalevitys. Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet.
Pakkaukset
18 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Telaus, sively, ruiskutus

Korkeapaineruiskutus:
- min. suutinkoko 0,027" eli 0,68 mm
- ohennemäärä 0–10 % tarvittaessa
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Päällemaalattavissa 12 tunnin kuluttua.
Vesihöyrynvastus (EN ISO 7783)
sd,H2O < 0,14 m
Vedenläpäisevyys (EN 1062-3)
w < 0,1 kg/m2h0,5
Hiilidioksidinläpäisevyys (EN 1062-6)
sd,CO2 < 5 m
Tartuntalujuus (EN 1542)
> 1,0 N/mm2 28 vrk betonilla
Säänkestävyys
Erinomainen, myös meri- ja teollisuusilmastossa. Estää sade- ja roiskeveden tunkeutumista rakenteeseen. Päästää sisäpuolelta höyrynä tulevan kosteuden tehokkaasti lävitseen.
Kiinteäainetilavuus
40 - 45 % (värin mukaan).
Tiheys
n. 1,5 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Tuotteen tai astian lämpötila ei saa ylittää +35 °C. Ei saa varastoida auringonpaisteessa edes suojapeitteen alla. Sävytetty tai huonosti suljetussa tai vajaassa astiassa oleva maali ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalaustyötä ei saa tehdä voimakkaassa auringonpaisteessa.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Uuden betoni- ja rappauspinnan tulee olla riittävästi kuivunut ja kovettunut ennen pintakäsittelyä. Kuivumis- ja kovettumisaikaan vaikuttavat mm.alustan koostumus (esim. rappauslaastin kalkki-sementtisuhde), mahdollisen laastikerroksen paksuus ja olosuhteet.

Maalaamattomat pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Sileät ja lasimaiset betonipinnat tulee aina käsitellä mekaanisesti riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi ja sementtiliiman poistamiseksi. Betonipinnoille, joissa on runsaasti huokosia, suositellaan ylitasoitusta Finnseco Polytop -pinnoituslaastilla tai Finnseco Ylitasoituslaastilla.

Aikaisemmin maalattu pinta:
Pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Hilseilevät, jauhemaiset ja heikosti kiinni olevat maalikerrokset poistetaan. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekka pesu).

Tarvittavat betoninkorjaukset, -paikkaukset ja -tasoitukset tehdään Finnseco tuotteilla käyttöohjeen mukaan.

Tarvittavat rappauspaikkaukset tehdään tarkoitukseen soveltuvilla rappauslaasteilla ympäröivän pinnan tasoon ja struktuuriin.
Pohjustus
Pohjustamisen tarve määritellään aina tapauskohtaisesti.
Maalaus
a) Pohjustus ja maalaus
Käsiteltävä pinta pohjustetaan Finngard Silikonipohjusteella
tuoteselosteen ohjeen mukaan.

Maalaus tehdään kahteen kertaan Finngard Clean -julkisivumaalilla. Maalauskertojen välin tulee olla vähintään 12 tuntia. Finngard Clean -julkisivumaali voidaan ohentaa vedellä korkeintaan 5-10 % ensimmäistä käsittelykertaa varten.

b) Pohjamaalaus ja maalaus
Pinnat pohjamaalataan Finngard Pohjustegeelin ja Finngard Clean -julkisivumaalin seoksella, jonka seossuhde on 2 litran astiaa Finngard Pohjustegeeliä 20 litran astiaan Finngard Clean -julkisivumaalia. Finngard Pohjustegeeli ja Finngard Clean -julkisivumaali sekoitetaan hyvin keskenään (n. 5 minuuttia koneellisesti) ennen käyttöä. Tarvittaessa seosta voidaan ohentaa vedellä korkeintaan 5 prosenttia (huuhtele Finngard Pohjustegeelin astia ohennukseen käytettävällä vedellä). Valmis seos on käytettävä 24 tunnin kuluessa sekoituksesta.

Pintamaalaus tehdään kertaalleen aikaisintaan 12 tunnin kuluttua pohjamaalauksesta ohentamattomalla Finngard Clean -julkisivumaalilla.

c) Maalaus
Maalaus tehdään kahteen kertaan Finngard Clean -julkisivumaali. Maalauskertojen välin tulee olla vähintään 12 tuntia. Finngard Clean -julkisivumaali voidaan ohentaa vedellä korkeintaan 5-10 % ensimmäistä käsittelykertaa varten.

HUOMIOITAVAA!
Finngard Clean -julkisivumaalin paras lian- ja vedenhylkivyys saavutetaan sääolosuhteista riippuen 1-2 kuukaudessa. Tuote sekoitetaan perusteellisesti ennen käyttöä. Yhtenäistä pintaa varten varataan riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia. Eri maalierien rajakohta maalataan seoksella 1 osa vanhaa maalierää ja 1 osa uutta maalierää.
Työ pyritään järjestämään niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan. Maalaamattomiksi tarkoitetut pinnat on suojattava työn ajaksi. Mekaaninen rasitus saattaa aiheuttaa maalatussa pinnassa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Tämä on kaikille himmeille julkisivumaaleille tyypillinen tuoteominaisuus, jolla ei
kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen tekniseen toimivuuteen.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä.
Hoito-ohjeet
Likaantunut pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pintakäsittelystä. Pintaan saattaa jäädä pysyvä jälki pesusta, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika on suositeltavinta puhdistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta.

Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua käyttöohjeen mukaisesti. HUOM. Pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn homepesun jälkeen.
Huoltokäsittely
Finngard Clean -julkisivumaalilla maalatun pinnan huoltomaalaukseen soveltuvat Finngard Clean -julkisivumaali tai Finngard Silikonihartsimaali.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/c) 40 g/l(2010)
Finngard Clean -julkisivumaali sisältää VOC max. 40 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia, 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta (C(M)IT/MIT (3:1)) ja 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää (C(M)IT/MIT (3:1)). Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu