TUOTESELOSTE
11.11.2010
(entinen pvm. 1.10.2004)
 

Alfasil silikonisuoja

TYYPPI
Alkalinkestävä silikonipitoinen suoja-aine. Estää sade- ja roiskeveden kapillaarista tunkeutumista rakenteeseen. Päästää sisäpuolelta höyrynä tulevan kosteuden lävitse. Vähentää suolojen kulkeutumista rakenteen pintaan sekä pakkasvaurioitumisriskiä.
SOVELTUVUUS
Soveltuu useimpien mineraalisten materiaalien, kuten tiili-, kalkkihiekkatiili-, kevytbetoni-, betoni-, pesubetoni-, rappaus- ja mineraalilevypintojen suojaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- yms. rakennusten julkisivut.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on liuoteohenteinen Työväline: tela
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
2
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
4
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
172 Liuoteohenteiset impregnointiaineet
Maalaustarvikeryhmä 2001
09.1 Silikonipohjusteet (RT-luokitus)
Riittoisuus
2-4 m2/l.
Pakkaukset
20 l, 200 l
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Työtapa
Levitys valuttamalla puutarharuiskulla alhaisella paineella, harjalla tai pitkänukkaisella telalla.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
2-5 tuntia
Säänkestävyys
Hyvä.
Kiinteäainetilavuus
n. 10 %.
Tiheys
0,8 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Silikonisuojaus
ALFASIL levitetään käsiteltävälle pinnalle tasaisesti "märkää-märälle" (2-3 peräkkäistä käsittelyä).
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050.
Hoito-ohjeet
Likaantunut pinta voidaan pestä painepesulla aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua käsittelystä ilman pesuainetta.
Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Homeenpoistoa. Homepesun jälkeen pinta vaatii uusintakäsittelyn suoja-aineella.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS02
GHS02
GHS07
GHS07
GHS08
GHS08
Sisältää: hiilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaatteja. Vaara. Syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. EI saa oksennuttaa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR: 3 (III)
jar111110 / akk130219 / klu111110 / 0059220