TUOTESELOSTE
9.11.2018
(entinen pvm. 28.12.2017)
 

Acryl Talomaali

TYYPPI
Öljypitoinen akrylaattimaali.
SOVELTUVUUS
Puupintojen ulkomaalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Ulkoseinät, vuorilaudat yms.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on himmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Maalaustuoteryhmä 2012
461 Puujulkisivujen vesiohenteiset dispersiomaalit RL 11...13
Perusmaalit
A ja C
Värisävyt
Tikkurilan Puutalot ja Facade värikartta.
Kiiltoryhmä
Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus
Sahatulle puupinnalle 4-6 m2/l.
Höylätylle puupinnalle ja ennen maalatulle pinnalle 7-9 m2/l.
Pakkaukset
2,7 l, 9 l, 18 l
Ohenne
Vesi
Työtapa

Sively, levitys maalausharjalla tai ruiskutus.

Korkeapaineruiskutus
-suutin 0,018" - 0,023" eli 0,460 - 0,580 mm.
-ohennemäärä 0 - 10 til. %.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva 1 tunti. Seuraava käsittely 2-4 tunnin kuluttua normaaliolosuhteissa. Alhaisemmassa lämpötilassa ja kostealla säällä kuivumisaika on pidempi.
Säänkestävyys
Hyvä myös teollisuusilmastossa.
Kiinteäainetilavuus
n. 36 %.
Tiheys
n. 1,2 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista käsittelemätön puupinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoisto-liuoksella käyttöohjeen mukaan. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Pohjuste pohjustuspuunsuojalla tai Ventti Peruspohjusteella. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, Rostex Super tai Rostex Super Akva ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava pihka oksankohdista.

Teollisesti pohjamaalatut ja aiemmin maalatut pinnat:
Puhdista puupinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Poista aikaisemmin maalatusta puupinnasta irtoava maali kaapimella ja harjaa pinta puhtaaksi teräsharjalla. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoisto-liuoksella
käyttöohjeen mukaan. Käsittele puupuhtaat pinnat Valtti Pohjuste pohjustuspuunsuojalla tai Ventti Peruspohjusteella.
Maalaus
Maalaamaton pinta:
Pohjamaalaa pinnat kertaalleen Acryl Talomaalilla tai Öljypohjalla. Pintamaalaa pinnat 1-2 kertaan Acryl Talomaalilla. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti.

Teollisesti pohjamaalatut pinnat:
Välimaalaa hyväkuntoiset teollisesti pohjamaalatut pinnat Acryl Talomaalilla (yli 10 kk säärasituksessa olleet teolliset pohjamaalipinnat Öljypohjalla), pintamaalaa Acryl Talomaalilla 1-2 kertaan.

Vanhat maalipinnat:
Maalaa aikaisemmin öljymaalilla tai akrylaattimaalilla maalatut pinnat 1-2 kertaa Acryl Talomaalilla riippuen vanhan pinnan kunnosta ja väripoikkeamasta. Jos vanha pinta on kulunut, pohjamaalaa ensin vanha öljymaalipinta Öljypohjalla ja vanha akrylaattimaalipinta Ultra Primerilla. Pintamaalaa Acryl Talomaalilla.

Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä harjasiveltimellä tai korkeapaineruiskulla. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi.

Puussa on pihkaa ja muita värjääviä uuteaineita erityisesti oksankohdissa, jotka lämpö- ja kosteusvaihteluiden seurauksena voivat aiheuttaa maalipinnan värjääntymistä eli läpilyöntejä. Pohjamaalin (Öljypohja tai Ultra Primer) käyttö vähentää läpilyöntejä.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.
Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
Huoltokäsittely
Acryl Talomaali voidaan huoltomaalata Acryl Talomaalilla, Maalarin Talomaalilla, Pika-Teholla, Ultra-sarjan talomaaleilla tai Vinhalla.
EU VOC -raja-arvo
(Cat A/d) 130 g/l (2010)
Acryl Talomaali sisältää VOC max. 130 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS07
GHS07
Sisältää: 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia. Varoitus. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä sumun/suihkeen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
jha01012016 / hsa281217 / akk250414 / 74V