Tikkurila worldwide

Ajankohtaista teollisessa maalauksessa


Teollinen maalaus

Teollisuutta ja maaleja koskevat VOC-direktiivit ja asetukset

26.5.2011 14.28

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöistä on viime vuosina puhuttu paljon. Aihe on edelleen ajankohtainen, joten on hyvä selvittää toimenpiteitä, joita eri direktiivit ja asetukset pintakäsittelylaitoksilta vaativat.

Liuottimien käytöstä aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä rajoitetaan mm. direktiiveillä. Tarkoituksena on myös yhdenmukaistaa liuottimien käyttöä koskevia määräyksiä EU:n jäsenmaissa. Euroopassa on voimassa seuraavat VOC-direktiivit sekä Suomessa valtioneuvoston asettamat teollisuus- ja tuote VOC-asetukset:

 

VOC-direktiivit Euroopassa:

 

1.    VOC Solvent Emission Directive 1999/13/EC, ns. laitos-VOC-direktiivi, joka koskee haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttäviä laitoksia.

 

2.    Paints Directive 2004/42/EC, ns. tuote-VOC-direktiivi, joka koskee maalien ja lakkojen sisältämiä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.

 

Teollisuus- ja tuote-VOC-asetukset Suomessa:

 

1.    435/2001, ns. teollisuus-VOC-asetus, joka koskee laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä.

 

2.    837/2005, ns. tuote-VOC-asetus, joka koskee orgaanisten liuottimien käyttöä maaleissa ja lakoissa.

 

VOC asetukset


Teollisuus-VOC-asetus

 

Ns. teollisuus- eli laitos-VOC-asetuksen mukaan teollisen pinnoituslaitoksen on laskettava vuotuisten liuotepäästöjensä määrä. Liuotepäästöihin sisältyvät mm. ohenteet, pesuliuotteet ja käytettyjen maalien ja pinnoitteiden sisältämät liuotteet. Asetuksen mukaan tietyn määrän liuotteita vuodessa kuluttavat laitokset ovat joko luvanvaraisia tai ilmoitusvelvollisia.

 

Puun ja metallin pintakäsittelylaitokset ovat asetuksen suhteen hieman eri asemassa.

Alle 5 tonnia vuodessa liuottimia kuluttavan metallimaalaamon ei tarvitse asetuksen johdosta ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin. Liuotteiden kokonaiskulutuksen ollessa 5 - 15 tonnia on saman laitoksen rekisteröidyttävä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Liuottimia yli 10 tonnia vuodessa kuluttavan pintakäsittelylaitoksen on tosin ympäristönsuojeluasetuksen mukaan haettava myös ympäristölupa, ja tämä koskee sekä puuta että metallia pinnoittavaa laitosta. VOC-asetuksen mukaan taas ympäristölupa tarvitaan vasta kulutuksen ylittäessä 15 tonnia. Puupintoja maalaavalla laitoksella ei ole lainkaan ilmoitusvelvollisuutta, vain lupavelvollisuus. Luvanvaraisuuteen vaikuttavat siis sekä VOC-asetus että ympäristönsuojeluasetus.

 

Asetuksessa on säädetty toiminnalle alla olevan taulukon mukaiset liuottimien kulutuksen raja-arvot. Mikäli ne ylittyvät, voi laitos joko investoida puhdistuslaitteisiin ja saavuttaa raja-arvot tätä kautta, tai investointien sijaan laatia päästöjen vähentämisohjelman. Tällöinkin päästöjen tulee vähentyä yhtä paljon kuin noudatettaessa päästöraja-arvoja puhdistuslaitteiden avulla.


VOC-asetuksen mukaiset liuottimien kulutuksen raja-arvot

 

Toiminta

Orgaanisten liuottimien kulutus (t/a)

VOC-asetuksen mukainen vaatimus

Ympäristönsuojeluasetuksen mukainen vaatimus

Metallin maalaus

> 5 - 15

Ilmoitus

 

> 10

 

Lupa

> 15

Lupa

 

Puupintojen maalaus

> 15

Lupa

 

> 10

 

Lupa

 

Vähentämisohjelmaa varten laitoksen on määritettävä vuodessa kulutettujen maalien sisältämä kiintoaineiden kokonaismäärä. Tämä määrä kerrotaan VOC-asetuksen määrittelemällä kertoimella, ja näin saadaan laskettua vertailupäästö. Vertailupäästöä verrataan laskennalliseen päästöjen tavoitearvoon. Päästöjen tarkkailuun ja raportointiin laitokset voivat käyttää asetuksessa olevaa liuottimien hallintasuunnitelmaa.

 

Tuote-VOC-asetus

 

Teollisuus-VOC-asetuksen asettaessa rajat laitoksille rajoittaa tuote-VOC-asetus orgaanisten liuotteiden käyttöä tietyissä rakennusmaaleissa ja -lakoissa. Asetuksella säädetään myös VOC-arvojen merkitsemistä tuotteen pakkaukseen. Tuote-VOC-asetuksen ensimmäisen vaiheen velvoitteita piti noudattaa vuoden 2007 alusta lähtien ja toisen vaiheen velvoitteita 1.1.2010 alkaen. Näiden päivämäärien jälkeen ei ole saanut valmistaa asetuksen soveltamisalaan kuuluvia vesi- tai liuoteohenteisia rakennusmaaleja, jotka eivät täytä asetuksen vaatimuksia.

 

Tuote-VOC-asetuksessa rakennusmaaleilla tarkoitetaan rakennusten kiinteisiin osiin käytettäviä maaleja ja lakkoja, joilla yleensä maalataan kohteessa paikan päällä. Rakennusmaalit on jaettu asetuksessa 12 ryhmään. Lisäksi näissä ryhmissä on annettu vesi- ja liuoteohenteisille tuotteille omat haihtuvien liuotteiden enimmäismäärät. Esimerkiksi irtokalusteisiin tarkoitetut tuotteet eivät ole asetuksen piirissä, kuten eivät myöskään ohenteet.

 

Linkit:

VOC-laskuri metallituotteille

VOC-laskuri puutuotteille


Palaa otsikoihin
 


Muistilista

Muistilistasi on tyhjä

Aina kun näet tämän symbolin ja klikkaat sitä, niin kyseinen kohde siirtyy muistilistallesi.