Tikkurila Oyj TUOTESELOSTE
29.2.2012
(entinen pvm. 22.9.2011)
 

Maalarin Pellavaöljymaali

TYYPPI Mäntyöljyalkydi-vahvisteinen pellavaöljymaali. Maalarin Pellavaoljymaali 9L
SOVELTUVUUS Sahatut ja höylätyt puupinnat sekä kestopuupinnat ulkona.
KÄYTTÖKOHTEET Ulkoseinät, ikkunanpuitteet, kaiteet, aidat, lipputangot.

TEKNISET TIEDOT
  Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on puolikiiltävä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012 471 Puujulkisivujen liuoteohenteiset öljymaalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001 45.1 Öljymaalit ulkokäyttöön RL 5...7 (RT-luokitus)
Perusmaalit A ja C
Kiiltoryhmä Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus Sahatulle puupinnalle 4-8 m2/l.
Höylätylle puupinnalle 8-12 m2/l.
Pakkaukset 2,7 l, 9 l.
Ohenne Alkydiohenne 2010
Sekoitussuhde Alkydiohenne 2010; pohjamaalauksessa noin 5 %.
Työtapa Sively.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % Maalattu pinta on kuiva noin vuorokauden kuluttua.
Säänkestävyys Öljymaalien ominaisuuksiin kuuluu maalipinnan himmeneminen ja vaaleneminen säärasituksessa ajan myötä.
Kiinteäainetilavuus n. 62 % sävystä riippuen.
Tiheys 1.3 kg/l, ISO 2811
Varastointi Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet Maalattavan pinnan on oltava kuiva eli puun kosteuspitoisuuden on oltava alle 20%. Maalaustyön ja kuivumisen aikana pitää ilman lämpötilan olla vähintään +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 % . Suorita maalaustyö niin, että maalikalvo ehtii pintakuivua ennen mahdollisen iltakasteen laskeutumista, sillä kosteus aiheuttaa tuoreen maalipinnan himmenemistä.
Esikäsittely Maalaamaton pinta:
Puhdista pinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Pohjusteella tai Ventti Peruspohjusteella. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, Rostex Super -ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava pihka oksankohdista ja käsittele ne Oksalakalla.

Ennen maalattu pinta:
Poista irtoava maali ja nukkaantunut harmaa puupinta kaapimella ja harjaa pinta puhtaaksi teräsharjalla. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoisto- liuoksella käyttöohjeen mukaan. Käsittele puupuhtaat pinnat Valtti Pohjusteella tai Ventti Peruspohjusteella.
Maalaus Ensimaalaus:
Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Maalaa siveltimellä. Käsittele uudet pinnat kaksi kertaa, aikaisemmin käsitellyt pinnat 1-2 kertaa. Ensimmäinen käsittely voidaan tehdä vaihtoehtoisesti myös Öljypohjalla. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti. Tarvittaessa maalia voidaan ohentaa Alkydiohenteella 2010. Toinen käsittely voidaan tehdä 1-3 vrk:n kuluttua normaaliolosuhteissa.
Työvälineiden puhdistus Pese työvälineet Tikkurilan Pensselipesulla tai Lakkabensiinillä 1050.
EU VOC -raja-arvo (cat A/d) max. 300 g/l (2010).
Maalarin Pellavaöljymaali sisältää VOC max. 300 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallinen
Haitallinen
Sisältää: Teollisuusbensiini, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini), ja tolyylifluanidia SYTTYVÄÄ. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ. Vältettävä liuotehöyryn hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää tolyylifluanidia, etyylimetyyliketoksiimia ja kobolttiyhdistettä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO Ympäristöhaittojen ehkäisy: Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään, joten ne on säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi. Ympäristöseloste
KULJETUS VAK/ADR 3 III (alle 450 l astiat: vapautettu VAK/ADR säännöksistä korkean viskositeetin takia)
ofl300609/akk261011/hsa29122011/262-s