Tikkurila worldwide

Ympäristömerkit ja tuotehyväksynnät

Allergiatunnus
Allergiatunnus


Allergia- ja Astmaliiton tavoitteena on parantaa allergiasta ja astmasta kärsivien elämänlaatua. Liiton myöntämä Allergiatunnus on puolueettomasti tutkituille ja turvallisiksi todetuille tuotteille myönnetty luotettavuuden osoitus. Se auttaa valitsemaan tuotteita, jotka eivät yleisesti ärsytä, herkistä ihoa tai aiheuta hengitystieoireita. Tuotteet ovat aina hajusteettomia ja ne soveltuvat jokapäiväiseen käyttöön kaikenikäisille.

Maalien kriteerit


M1-tuote
M1


Sisätiloissa käytettävät rakennusmateriaalit, muun muassa maalit, voidaan luokitella niistä haihtuvien aineiden mukaan.

Suomessa Sisäilmayhdistys ry on julkaissut rakennusmateriaalien luokituksen, jonka mukaan tuotteet jaetaan kolmeen luokkaan:


 • Parhaaseen eli M1-luokkaan kuuluvat materiaalit, jotka ovat vakioiduissa testiolosuhteissa täyttäneet M1-luokalle asetetut tiukat emissiovaatimukset. Emissiot mitataan, kun maalauksesta on kulunut 4 viikkoa.
 • M2-luokan rajat ovat osittain lievemmät kuin M1-luokan.
 • M3-luokkaan kuuluvat materiaalit, joiden epäpuhtauspäästöt ylittävät M2-luokan raja-arvot, tai joiden päästöjä ei ole mitattu.

M1-luokituksen tuotteelle myöntää Rakennustietosäätiö, ja luokitus edellyttää hyväksytyn testauslaboratorion suorittamia mittauksia. Luokitelluista tuotteista on mitattu haihtuvat orgaaniset yhdisteet, formaldehydi, ammoniakki ja karsinogeeniset aineet. Lisäksi tuotteen hajua arvioidaan aistinvaraisesti.


Joutsenmerkki
Joutsenmerkki


Joutsenmerkki eli Pohjoismainen ympäristömerkki erottelee ympäristön kannalta parhaat tuotteet ja palvelut. Joutsenmerkityt tuotteet täyttävät tiukat kriteerit, jotka ottavat huomioon tuotteen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.

 

Miksi valita Joutsenmerkitty tuote?

 • Tuote kuormittaa ympäristöä vähemmän koko elinkaarensa aikana.
 • Tuotteen ympäristövaikutukset on minimoitu.
 • Tuotteen ympäristöystävällisyyden on tarkistanut valmistajasta riippumaton, puolueeton taho.
 • Tuote on laadukas: Joutsenmerkin saadakseen se on täyttänyt myös tiukat toimivuus- ja kestävyysvaatimukset.www.ymparistomerkki.fi


EcolabelEU-ympäristömerkki


Euroopan yhteisön yhteinen ympäristömerkki, EU-ympäristömerkki , kertoo puolueettomasti tuotteen tai palvelun ympäristöystävällisyydestä.


Miksi valita tuote, jolla on Euroopan ympäristömerkki?

 •  Merkin on myöntänyt puolueeton organisaatio.
 • Tuotteen laatu on varmasti vähintään yhtä hyvä kuin muiden vastaavien tuotteiden, joissa ei ole otettu huomioon ympäristönäkökohtia.
 •  Tuote on tieteellisesti testattu.
 • Järjestelmä on kehitetty tiiviissä yhteistyössä ympäristöalan johtavien organisaatioiden ja kuluttajajärjestöjen kanssa.

Lisää tietoa merkistä ja sen myöntämisperusteista eu-ymparistomerkki.fi CE Logo

CE-merkintä


mahdollistaa tuotteen vapaan liikkumisen Euroopan talousalueella. Se on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää Euroopan unionin asettamat turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset.


MED
MED


Laivoissa  käytettävien sisustusmateriaalien tulee täyttää YK:n alaisen merenkulkujärjestön International Maritime Organizationin (IMO) paloturvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Mikäli alus purjehtii Euroopan Unionin lipun alla, tuotteen tulee olla EU:n laivavarustedirektiivin, Marine Equipment Directiven, mukaisesti MED-hyväksytty. Samalla myös yrityksen laatujärjestelmä arvioidaan säännöllisesti ulkopuolisen laatujärjestelmätarkastajan toimesta.

 

Maalituotteiden osalta tämä tarkoittaa, että tuotteelle on tehty liekinleviämistesti sekä arvioitu siitä syntyvien savu- ja palokaasujen myrkyllisyys. Testin läpäisseet maalituotteet ovat siis hitaasti liekkiä levittäviä eivätkä luovuta myrkyllisiä savu- tai palokaasuja.

 

MED-hyväksyttyjä tuotteita voidaan käyttää laivojen sisätiloihin tulevien kalusteiden ja muiden pintojen maalaukseen. Hyväksynnän saanut tuote merkitään ruorimerkillä, joka sijoitetaan joko

etikettiin tai suoraan maalipurkin kylkeen. Pystyäksemme palvelemaan paremmin suunnittelutoimistoja sekä laivanvaruste- ja laivasisustusyrityksiä olemme testauttaneet laivavarustedirektiivin mukaisesti kattavan ja monipuolisen tuotevalikoiman sekä vesi- että liuoteohenteisia tuotteita.

 

Avainlippu
Avainlippu


Avainlippu voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Lisäksi tuotteelle lasketaan kotimaisuusaste, joka on suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannushinnasta. Laskutoimituksessa otetaan huomioon esim. raaka-aineet, pakkaustarvikkeet, markkinointikustannukset ja rahoitus. Kotimaisuusaste voi vaihdella paljonkin riippuen esimerkiksi siitä, miten suuren osan kustannuksista raaka-aineet muodostavat, koska kaikkia raaka-aineita ei ole saatavilla Suomesta. Siksi vähimmäisvaatimus on, että kotimaisuusaste on yli 50 prosenttia. Keskimäärin Avainlippu-tuotteiden kotimaisuusaste on kuitenkin yli 80 prosenttia.

Avainlipun käyttöä valvoo Suomalaisen Työn Liitto, joka on toiminut suomalaisen osaamisen puolesta jo lähes 100 vuotta. Useimmilla Tikkurilan kuluttaja- ja ammattilaistuotteilla on Avainlippu-alkuperämerkki.

 

SILKO


SILKO on siltojen korjausohje, jonka ylläpitoa ja kehittämistä hallinnoi Liikennevirasto. SILKOn tavoitteena on siltojen korjausrakentamisen kehittäminen, rakenteiden säilyvyyden parantaminen sekä vaikuttaminen siltojen uudisrakentamiseen ja ylläpitoon. SILKOssa otetaan huomioon myös ympäristönäkökohdat Tiehallinnon ympäristöpolitiikan mukaisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä, että sillankorjaus- tai sillanrakennustyöstä ei saa aiheutua vahinkoa tai haittaa ihmisille tai ympäristölle. Ympäristönsuojelun vaatimat toimenpiteet on aina harkittava SILKO-ohjeen antamien puitteiden perusteella tapaus kerrallaan, ja esim. purettavien ja korjaustyössä ylimääräiseksi jäävien materiaalien kierrätysmahdollisuus on aina selvitettävä.

Tikkurilan SILKO-hyväksytyt tuotteet

 

Merimerkit


Merimerkeille hyväksytty maalausjärjestelmä 


Muistilista

Muistilistasi on tyhjä

Aina kun näet tämän symbolin ja klikkaat sitä, niin kyseinen kohde siirtyy muistilistallesi.